سئوالات درس:  زیست شناسی وآزمایشگاه 1  

پایه: دوم تجربی        دی ماه 89        

روی ادامه مطلب کلیک کنید


 

کدام دی ساکارید زیر از دو مونومر مشابه تشکیل شده است؟ 

الف- ساکارز  Ο              ب- لاکتوز  Ο                   ج- مالتوز Ο                    د- سلولز Ο                                     

برآمدگی های مو مانند وکوتاهی که بعضی از باکتری ها بر سطح خود دارند چه نام دارد؟

الف- تاژک  Ο                ب– پیلی   Ο                     ج– مژک   Ο                   د- کپسول Ο

سلول های کدام بافت فاقد پروتوپلاسم زنده اند؟

الف- اسکلرانشیم    Ο       ب- پارانشیم   Ο                  ج- کلانشیم  Ο                 د- کلرانشیم  Ο

هورمون گاسترین از کجا ترشح می شود و به کجا ریخته می شود؟

الف - غدد معدی – درون معده     Ο                             ب - غدد مجاور پیلور – درون روده Ο
ج - غدد مجاور کاردیا – خون     Ο                              د - غدد مجاور پیلور – خون   Ο

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

الف - آنزیم ............. H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند .

ب – آنچه راکه بامیکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم ............... می نامیم .

ج – سلول هایی که هسته بزرگ دارند ، فاقد واکوئل هستند، مریستم ها را می سازند................نام دارند

د- در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود .

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

الف - سوخت اصلی سلول های بدن انسان سلولزاست .   (       )                          

ب – تریکودینا جانداری پر سلولی است که  شباهت هایی با انسان دارد. (       )                          

ج- لوله های هدایت کننده در آوند  آبکشی لوله های غربالی نامیده می شوند. (       )                          

د - کرم کدو مواد غذایی را از راه پوست جذب می کند .   (       )                                      

به سئوالات زیرپاسخ کوتاه دهید0

الف - روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند.

ب- تریکودینا چگونه روی بدن ماهی متصل می شود .

پ- عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست.

ج- ماده ی  زمینه ای سیتوپلاسم چه نام دارد.

چ- سلول های نگهبان روزنه و کرک از تمایز سلول های کدام بافت گیاهی حاصل می شوند .

ح- دریچه ی (اسفنگتر) بین مری و معده چه نام دارد.

برای هر یک از پروتئین‌های زیر مثالی بنویسید .

 الف- پروتئین های ذخیره‌ای (                             )  ب- پروتئین های  انتقال دهنده (                           )

هر یک از اعمال زیر در کدام اندامک سلولی انجام می گیرد ؟        

الف - سم زدایی     (                                  )                  ب - تنفس سلولی  (                           )

ج - ساخت لیزوزوم  (                               )                  د - نشانه گذاری مولکول ها (                     )

نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :

الف - گوریل (                 ) ب -  توتیا (                  ) ج- مرغ (                 ) د- عنکبوت (               )

نقش هر یک را بنویسید :            الف-  دندریت (                                                   )

ب-  آکسون(                                       )       ج – جسم سلولی (                                          )

نوع بافت پوششی هر یک از بخش های زیر را بنویسید:                                                                       الف- لوله های نفرون (                              )  ب– سطح درونی روده (                                     )

ج- درون مری    (                               )      د- اتاقک های هوایی شش ها (                                  )

الف - دلیل دراز بودن سلول های عصبی چیست ؟

ب- علت زرد رنگ بودن ادرار چیست؟

الف - برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکوپی مناسب است .

ب - باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت ازلوله ی گوارش گاو زندگی می کنند؟

دو تفاوت واکنش سنتز آبدهی و هیدرولیز  را بنویسید .

منظور ازاین گفته چیست «غشای سلول نسبت به مواد  تراوایی نسبی دارد» .

الف- پلاسمودسم چیست .

ب- چرا در پدیده ی تورژسانس سلول های گیاهی نمی ترکند ؟

بین موارد ستون ( الف ) و ستون ( ب ) ارتباط مناسب برقرار کنید .

                        الف                                                  ب

                      پروتئاز                                       تبدیل نشاسته به قند

                      سلولاز                                        نرم کردن گوشت     

                      آمیلاز                                         خارج کردن پوست دانه

شکل زیربخشی از ساقه یک گیاه را نشان می دهد، قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید

درشکل زیرمسیر لوله ی گوارش درگنجشک را نشان می دهد، قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید ؟