سریع ترین ها .....

سریع ترین ماشین در جهان:
Shelby Super Cars Ultimate Aero
با سرعت : 412.8 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین حیوان روی زمین:
یوزپلنگ وحشی
سرعت: 11٠ کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین ماهی:

ماهی بادبانی
سرعت: 110 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین انسان:

 اوسین بولت
سرعت: 40- 43 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین قطار: Shanghai Maglev Train
سرعت: 581 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین هواپیما: X-43 Aircraft
سرعت: 12144 کیلومتر در ساعت