عمل فتوسنتز در کدام قسمت از برگ انجام می شود؟

اپیدرم                میانبرگ                      رگبرگ                    آوندهای آبکشی  

 قند موجود در ساقه نیشکر و شیر به ترتیب کدام است؟

گلوکز– فروکتوز     ساکارز – لاکتوز         نشاسته – گلوکز       ساکارز- فروکتوز  

 بیماری های آنمی و راشیتسم به ترتیب ناشی از کمبود کدام عناصر معدنی است؟

آهن – کلسیم            آهن – ید                کلسیم – ید               سدیم – آهن  

کدام دارای کلروفیل می باشد؟

آوند چوبی              آوند آبکش               سلول نگهبان روزنه             روپوست  

 بیماریهای گزروفتالمی و کرتینیسم به ترتیب ناشی از کمبود چیست؟

 آهن – ویتامین A        ید – ویتامین A       ویتامین D – کلسیم         ویتامین A- ید  

 عنصر معدنی موجود در ساختمان هموگلوبین کدام است؟

سدیم                  کلسیم                    ید                     آهن  

 کدامیک از علائم ظاهری بیماری کواشیور کور است؟        متورم شدن ماهیچه ها و شکم کودک                               کج شدن استخوان های پای کودک    خونریزی زیر پوست و لثه ها    ضعف ماهیچه ها و فلج شدن  

کدامیک در استحکام ساختار برگ نقش دارد؟

 کلروپلاست         سلول های نگهبان روزنه    آوندهای چوب و آبکش           کوتین 

ناپایدارترین ویتامین کدام است؟

 ویتامین A                  ویتامین C                ویتامین D                  ویتامین E

در مناطقی که نور خورشید کم تابیده می شود، کدام بیماری بیشتر شیوع می یابد؟

راشیتیسم                 بری بری                      اسکوروی               کرتینیسم

نام شیمیایی هر یک از ویتامین های زیر را بنویسید ؟   

ویتامین A (          ) ویتامین B3(             )ویتامین  D (            ) ویتامینC (            )

مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد؟

سیکلامات‌ها  (                         )          مصرف بیش از حد ویتامین D (                   )

هر یک از مواد زیر جزء کدام گروه از ترکیبات آلی یا معدنی هستند ؟

گلوکز (               )دی اکسید کربن (                ) آب (                 )ساکارز(                )

اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟

الف - الیاف :

ب - آنزیم:

ج- فتوسنتز:

الف- واحد سازنده گلیکوژن …………می باشد0

ب- گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

الف- واحد سازنده پروتیین ها …………می باشد0

ب- سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید ؟

الف- ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

ب- دونقش رگبرگ ها را بنویسید؟

چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب وموزو تند شدن روغن چیست؟

دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

چرا برگ سبزگیاهان اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟(2مورد)

قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید0