محصول واکنش سنتز آبدهی کدام است؟

الف ) مونومر و آب  5        ب) پلی مر 5        ج) مونومر 5       د) پلی مر و آب   5

در کدام اندامک سلول هیدروژن پراکسید(H2O2) تولید می شود ؟

الف) سانتریول  5      ب) پراکسی زوم  5      ج) شبکه آندوپلاسمی  5      د) ریبوزوم  5

زردپی ها و رباط ها به ترتیب از چه نوع بافتی تشکیل شده اند؟

الف) ماهیچه ای صاف – ماهیچه ای مخطط  5       ب) ماهیچه ای مخطط – پیوندی سست 5

ج) پیوندی رشته ای – پیوندی رشته ای  5             د) پیوندی سست – پیوندی رشته ای    5                                 

 در لوله ی گوارش ملخ ، بین مری و سنگدان چه بخشی قرار دارد ؟

الف)چینه دان  5           ب)معده 5             ج)روده5          د)کیسه های معده  5

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

الف - بیشترین ترکیب آلی در طبیعت ................. می باشد 0

ب - عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول ................... می باشد 0

ج) لوله های هدایت کننده در آوند آبکش .................... نام دارند 0

د) اسفنج ها فقط گوارش ..................... دارند 0

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

الف - موم از گلسترول آبگریز تر است 0                                        

ب – قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی نگاره از گذاره بیش تر است 0 

ج) کرم کدو مواد غذایی را از راه لوله ی گوارش جذب می کند 0             

د) علت مرگ سلول های اسکلرانشیمی ، رسوب لیگنین بر روی دیواره ی دوم است 0    

به سئوالات زیرپاسخ کوتاه دهید0

الف - جانوری که موم تولید می کند..................

ب - رشته های سلولزی موجود در غذا ها.....................

پ- ماده ی بین سلولی خون ......................

ت - واکوئل ضربان دار در چه جانداری دیده می شود....................

ث - نام پیوند شیمیایی بین دوآمینواسید..................

ج - ماده زمینه درکلروپلاست .........................

چ - غشای پایه در زیر کدام بافت قرار دارد ......................

ح - دریچه ی (اسفنگتر) بین مری و معده .........................

خ - سوخت اصلی سلول های بدن انسان.......................

کدامیک از انتقال های مواد که در زیر می آید با مصرف انرژی و کدامیک بدون مصرف انرژی انجام میشود؟  

انتشار ساده (            )   انتقال فعال  (              ) انتشار تسهیل شده  (                )    اگزوسیتوز  (                  )

هر یک از اعمال زیر در کدام اندامک سلولی انجام می گیرد ؟   

سم زدایی  (            )   تنفس سلولی  (             )  ساخت لیزوزوم  (                )  نشانه گذاری مولکول ها (             )

نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :الف)  عنکبوت  (                   )    ب) توتیا   (                    )     

الف - دو مورد از اجزای (اندامک های ) بدون غشاء در سلول های یوکاریوتی را نام ببرید ؟

ب - باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت لوله ی گوارش اسب و گاو زندگی می کنند؟

با توجه به ویژگی های داده شده ، نام بافت یا سلول گیاهی مورد نظر را بنویسید  :

الف) سلول هایی بزرگ با دیواره ی نازک و پروتوپلاسم زنده و فعال0 (                       )

ب) سول هایی دارای دیواره سلولی و غشاءپلاسمایی که یا فاقد اندامک هستند و یا اندامک های تغییر یافته دارند 0(              )

الف - دو لیپیدی که در غشای سلول یافت می شوند را نام ببرید ؟    ب -  دوماده  رنگی که در صفرا وجود دارد را کدامند ؟

الف - دلیل کوچک وگردبودن گلبول های قرمز چیست ؟             ب -   دو وظیفه ی بافت چربی را در بدن ذکر کنید؟

الف- چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها بدون منفذ است ؟       ب- تفاوت فسفولیپید ها و تری گلیسرید ها را بنویسید ؟

الف - منظور از قدرت تفکیک میکروسکوپ چیست ؟         ب - روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟

هر یک از ملکول های ردیف ( الف ) با کدام روش انتقال در ردیف ( ب ) وارد سلول می شوند ؟

                                  الف                                   ب

                             آمینو اسید                                انتشار

                               آب                                      آندوسیتوز

                          ملکول اکسیژن                            اسمز

                            غذای آمیب                              انتقال فعال

شکل زیریک سلول باکتریایی را نشان می دهد، قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید ؟

شکل زیرارتباط میان بخش های مختلف دستگاه گوارش را نشان می دهد، قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید ؟