تولید مثل چیست: عملی که یک جاندار می تواند مثل ومانند خود را تولید کند.

علم وراثت چیست: عملی است که در مورد ایجاد و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگربحث ومطالعه می کند.

علت لخته شدن خون از نظر (لندشتاینر) چیست: نوعی ترکیب شیمیایی که در خون افراد مختلف متفاوت است.

تفاوت انسانها:(گروه خونی ) (اثر انگشت)  DNA ))

ملاک ها ومعیار هایی که در هنگام دادن خون باید به آنها توجه کرد:

*نوع انتی ژن فرد دهنده ی خون.

*اگر فرد گیرنده و دهنده ی خون گروه خونی هم نام داشته باشند انتقال خون ممکن است.

*اگر فرد دهنده وگیرنده ی خون گروه خونی نا هم نام داشته باشند انتقال خون ممکن نیست .

*اگر فرد دهنده انتیژن نداشته باشد انتقال خون ممکن است.

توضیح: خون افراد مختلف انسان را بر اساس وجود یا فقدان دو نوع ماده که در روی گلبول های قرمز وجود دارند و با علامت های AوB نشان میدهند به 4 گروه تقسیم میکنند. خون کسانی که ماده Aرا دارند از نوع گروه Aاست. انها که ماده Bرا دارند گروه خونی Bدارند و افرادی که هر دو نوع ماده را دارند گروه خونی AB و انها که هیچ کدام را ندارند در گروه Oمحسوب میشوند.

جدول گروه های خونی انسان ومواد مولد انها

گروه خونی

ماده روی گلبول های قرمز

ماده موجود در سرم

A

A

ضدA

B

B

ضدB

AB

A+B

-

O

-

ضدAو ضدB

جدول شرح گروه های خونی

شرح

گروه خونی

اگر خون فقط با سرم ضدA لخته شد

A

اگر خون فقط با سرم ضد B لخته شد

B

اگر خون با هر دو نوع سرم لخته شد

AB

اگر خون با هیچ کدام از سرم ها لخته نشد

O

نکته ها :

*گروه خونی Oبه همه ی گروه های خونی و همچنین به خود هم می تواند خون دهد ولی فقط از خود گروه خونی Oمی تواند خون دریافت کند.

*گروه خونی ABفقط میتواند به خود خون دهد و از همه ی گروه های خونی می تواند خون بگیرد.

*گروه خونی Aبه خود وبه گروه خونی AB می تواند خون بدهد واز گروه خونی O می تواند خون دریافت کند.

*گروه خونی Bمی تواند به خود وبه گروه خونی ABخون بدهد واز گروه خونی Oمی تواند خون دریافت کند.

*هرگروه خونی می تواند به هم گروه خود خون دهد و گروه خونی O دهنده ی همگانی خون و گروه خونیAB گیرنده ی همگانی خون میباشد.

*برای انتقال خون از شخصی به شخص دیگر باید ابتدا گروه خونی تعیین شود.

*برای تعیین گروه خونی از مواد موجود در سرم  (آنتی کر) که استخراج شده اند استفاده می شود.

*شباهت ها وتفاوت های میان والدین وفرزندان چیزهایی هستند که به طور ارثی وطی فرایند تولید مثل از یک نسل به نسل بعد منتقل میشود.

*ارتباط میان یک نسل ونسل بعدی از راه سلول های جنسی برقرار می شود.

*دو سلول جنسی نر وماده با هم ترکیب می شوند وسلول تخم را حاصل می آورند .

دلایل استفاده از اثر انگشت برای تشخیص هویت افراد چیست؟

1-­ اثر انگشت هر فرد مخصوص خود اوست. 2- اثر انگشت در تمام عمر تغییر نمیکند.

لقاح:ترکیب سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده.

فرایند تشکیل جنین: سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده ترکیب میشود وطی عمل لقاح سلول تخم ایجاد شده وسرانجام جنین تشکیل میشود.

شباهت سلول جنسی نر وماده:هر دو هسته وسیتوپلاسم دارند- اندازه ی هسته در هر دو مشابه است - ماده ی وراثتی(DNA)در هر دو برابر است - تعداد کروموزوم های مساوی دارند- هر دو حاصل تقسیم میوزمی باشند.

تفاوت سلول های جنسی نر وماده: سلول جنسی نر متحرّک ، کوچکتر ودارای سیتوپلاسم کمتر است ولی سلول جنسی ماده ثابت،بزرگتر،ودارای سیتوپلاسم زیاد تر است. 

تفاوت میا ن تقسیم میوزومیتوزدرچیست؟

درتقسیم میتوزازهرسلول دوسلول جدید بوجود می اید وتعداد کروموزم درهریک ازسلول های حا صل با تعداد کروموزم های سلول اولیه برابر است.ولی درتقسیم میوزازهرسلول چهارسلول جدید حا صل می شود وتعداد کروموزم های هریک ازسلول های حا صل نصف کروموزم های سلول اولیه می با شد.

منظورازتقسیم میوز چیست؟نوعی تقسیم سلولی که دران تعداد کروموزم ها نصف می شود.

تقسیم میوزدرچه اندام ها یی وبه چه منظور صورت می گیرد؟دراندام جنسی- برای ایجاد سلول های جنسی                                                                                                                                                                                              سلولی دارای  24 کروموزم است :

الف : اگر این سلول تقسیم میتوز انجام دهد چند سلول جدید حا صل می شود ؟هر سلول چند کروموزم دارد ؟

2سلول- 24 کروموزم .

ب :اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد چند سلول جدید حا صل می شود ؟هر سلول چند کروموزم خواهد داشت ؟ 4 سلول- 12 کروموزم

مراحل تقسیم میوز عبارتند از:

مرحله ی اول :دوسلول حاصل می شود که هر کدام تعداد کروموزم ها نصف کروموزم های سلول اولیه است وکروموزم ها دو کروما تیدی اند .

مرحله ی دوم : چهارسلول حا صل می شود که هر کدام نصف کروموزم ها ی سلول اولیه است .ولی کروموزم ها تک کروما تید ی اند .                                           

وراثت چیست؟ انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر (از والدین به فرزندان) که از طریق تولید مثل منتقل می شوند

عامل وراثت چیست؟ژن ها که در سلول های جنسی قرار دارند(درون هسته)

جایگاه ژن ها کجاست؟ روی کروموزوم ها و بخشی از مولکول DNA در درون هسته

ماده وراثتی چه نام دارد؟ DNA

مشخصات DNA چیست؟دو رشته ای – زیپ مانند – شبیه نردبان پیچ خورده- دارای هزاران  نوکلئوتید مکمل

اجزای سازنده نوکلئوتید ها :1- یک نوع باز آلی (A-T-G-C)2- یک قند پنج کربنه (ریبوز- دئوکسی ریبوز )

  3- یک ترکیب فسفردار(گروه فسفات)

دو توانایی مهم DNA چیست؟1- همانند سازی 2- ذخیره و انتقال اطلاعات

همانند سازی DNA را شرح دهید؟باز شدن دو رشته DNA از همدیگر و قرار گرفتن نوکلئوتید های مکمل مقابل هم و در نهایت ایجاد  دو مولکول DNA به صورت نیمه حفظ شده  انجام می شود

چرا DNA دوقلوهای یکسان شبیه به هم هستند؟ زیرا دو قلوهای یکسان ازرشد ونمو یک سلول تخم حاصل

می شوند بنابراین کرموزوم ها و DNA آنها یکسان است

نقش DNA چیست؟1- انجام فعالیت های شمیایی خاصی را امکان پذیر می کند 2- دستور ساخته شدن پروتئین ها را می دهد 3- وظیفه انتقال صفات ارثی به عهده  مولکول های DNA  است

چگونه می توان با تغییر لازم محیط جاندار صفات تازه ای را در او به وجود آورد؟تغییر در مقدار مواد خاک ؛اضافه کردن کود؛ کم و زیاد کردن مقدار آب یا تغییر در ر‍‍‍‍ژیم غذایی یک جانور

برای تاثیر بیشتر محیط در بروز صفات ارثی مثالی بزنید؟رشد قد شما تحت تاثیر هورمون وی‍ژه ای است که از غده هیپوفیز واقع در زیر مغز ترشح می شود این هورمون بر ناحیه  غضروفی واقع در دو سر استخوان های دراز  تاثیر می گذارد و با استخوان سازی بر طول قد می افزاید

هورمونی که از غده هیپوفیز ترشح می شود چه نام دارد و بر کجا اثر می گذارد؟هورمون رشد – بر ناحیه غضروفی دو سر استخوانهای دراز تأثیر می گذارد