درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید .          

الف – در mRNA   اولیه مناطقی وجود دارد که در mRNA  بالغ وجود ندارد که به این مناطق اگزون می گویند .

 ب _ جهش تغییر در چهار چوب یک نوع جهش نقطه ای است .

ج _ پس از اتمام الکتروفورز کوچک ترین قطعه DNA  موجود در نمونه ، نزدیک ترین نوار به قطب منفی ژل است .

د – ژن مقاومت به آنتی بیوتیک در کروموزوم اصلی باکتری وجود دارد .

در سئوالات زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید .

در کدام جاندار زیر ژن ساختاری فاقد اینترون است ؟

 1 ) آرابیدوپسیس           2 ) نوروسپوراکراسا            3 ) مخمر نان             4 ) هموفیلوس آنفلوآنزا

 در سلول هایی که پروتئین سازی بیشتری دارند ، سنتز کدام مولکول در آنها بیشتر است ؟

1 ) DNA                  2 ) RNA                     3 ) استروئید                  4 ) هیدرات کربن

کدام یک می تواند جایگاه تشخیص یک آنزیم محدودکننده باشد ؟

1 ) TCGCTA            2 ) TCTAGA             3 ) GAATGG             4 ) ATGCGA    

 از پروژه ژنوم انسان برای تشخیص کدام بیماری نمی توان استفاده کرد ؟

  1 ) تحلیل عضلانی دوشن        2 ) سرطان           3 ) زالی – ناشنوائی          4 ) هپاتیت

  کدام یک از شباهت های میتوکندری و باکتری نیست ؟

  1 ) شکل مولکول DNA       2 ) داشتن غشای دو لایه       3 ) اندازه و ساختار ریبوزوم ها               4 ) نحوه ی زاد آوری

 کدام جانور پس از بلوغ دارای حفره ی گلوئی است ؟

  1 ) ماهی                  2 ) وزغ                   3 ) سوسمار                   4 ) کبوتر

 کدام مولکول ها ساختاری به نام کواسروات تشکیل می دهند ؟

  1 ) آمینواسید و لیپید        2 ) لیپید و هیدرات کربن        3 ) آمینو اسید و نو کلئیک اسید           4 ) آمینو اسید و هیدرات کربن

 توالی آمینو اسید های همو گلو بین کدام جانور به نیای مشترک شبیه تر است ؟ 

  1 ) لامپری             2 ) موش             3 ) گوریل               4 ) میمون رزوس

 انتخاب وابسته به فراوانی موجب کدام یک می شود ؟

  1 ) حذف فنوتیپ های آستانه ای      2  ) ایجاد تنوع در جمعیت      3 ) حذف فنوتیپ های حد واسط        4 ) حقظ تنوع در جمعیت  

 کدام یک جزو صفات پیوسته محسوب نمی شود ؟

  1 ) مقدار پروتئین دانه های سو یا         2 ) غلظت قند خون انسان        3 ) گروه های خونی          4 ) رنگ پوست

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

  الف ) برای ایجاد DNA   نو ترکیب آنزیمی به نام...................... پیوند  فسفودی استر را میان دو DNA  برقرار می کند .

  ب ) اولین جاندارانی که از دریا به خشکی آمدند ....................... بودند .

  ج) احتمالا" نخستین جانداران تک سلولی که روی زمین پدیدار شدند ................... و بی هوازی بودند .

  د) منشاء گروه های جانوری را انواعی از ...............می دانند که کلونی تشکیل می دادند .

 پاسخ کوتاه دهید .

  الف) مخرب ترین انقراض گروهی کدام است ؟

  ب) نخستین سلول های فتوسنتزکننده کدامند ؟

  ج) کدام انقراض گروهی باعث از بین رفتن دایناسورها شد ؟

  د) موفق ترین مهره داران زنده که تعداد زیادی از گونه های مهره داران را به خود اختصاص داده اند کدامند ؟

  ه) گونه زایی که بدون نیاز به جدایی جغرافیایی و بین جمعیت هایی که در یک زیستگاه به سر می برند اتفاق می افتد چه نام دارد ؟

  و) نوع انتخاب طبیعی در مرگ ومیر نوزادانی که در دو آستانه نمودار توزیع نرمال از نظر وزنی قرار می گیرند چیست ؟

  ز) سهره هایی که از نظر اندازه منقار،منقار متوسط دارند از بین می روند .این مسئله چه نوع انتخاب طبیعی را نشان می دهد ؟

  ح) انواع جدایی در ناتوانی آمیزشی بین گونه وزغ بزرگ و وزغ کوچک درخت بلوط چیست ؟

  اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

   الف - انتخاب طبیعی                  ب - گونه از نظر ارنست مایر

 چه  محیط هایی برای تشکیل سنگواره مناسب است ؟ (دو مورد)                               

 شواهد  تأییدکننده ی تغییر گونه ها را نام ببرید .(4 مورد)

 ساختارهای همولوگ را تعریف کنید و مثال بزنید .

 عوامل تغییر دهنده ی ساختار ژنی جمعیت ها را نام ببرید .(دو مورد)

جدایی رفتاری را مختصراَ با مثال توضیح دهید .

منظور از ژن درمانی چیست ؟

 چرا نظریه یک ژن – یک آنزیم به نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پیتیدی تغییر پیدا کرد ؟(دو دلیل)

رونویسی با همانند سازی چه تفاوت هایی دارد ؟ (دو مورد)

چه اطلاعات دیگری به جز رمز مربوط به آمینواسیدها روی رمزهای وراثتی DNA وجود دارد ؟(دو مورد)

باروش های مهندسی ژنتیک چگونه واکسن تهیه می کنند؟

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پروکریوت ها چه تفاوت هایی دارد؟(دومورد)

در یک جمعیت 2000 تایی مگس سرکه اگر فراوانی آلل مغلوب 4/0 باشد در تعادل هاردی-واینبرگ تعداد افراد هتروزیگوت چقدر است؟

 

موفق باشید