یلدا آخرین شب آذر ماه، درازترین شب سال است که امسال با ایام ماه محرم متقارن است. تصاویری در این رابطه رادر ادامه مطلب ببینید