سؤالات چهار گزینه ای فصل 8 - زیست شناسی پیش دانشگاهی

2-  در مرحله نوری فتوسنتز کدام مواد تشکیل می گردند؟

1- O2,ATP,H2O         2- O2,ATP,NADPH        3ADP, CO2, NADPH      4- CO2, O2, NADPH 

3-  کدام ملکول الکترون های پر انرژی را برای ساخت پیوند های کربن- هیدروژن در مرحله ی سوم فتوسنتز فراهم می کنند؟

1-  ATP                     2-  NADP+                           3-    NADPH                     4- ADP

4- در زنجیره انتقال الکترون  فتو سنتز گیرنده نهایی الکترون کدام است؟                                                                                    1-   ATP                               2 ADP -                          3-    NADP+                4-  NADPH

5-  محل فتوسیستم های I و در II کدام بخش کلروپلاست می باشد؟

1- سطح خارجی تیلاکوئید               2- سطح داخلی غشای داخلی             3- استروما            4- درون غشای تیلاکوئید

6-  فرآیند تثبیت  CO2 در کدام بخش کلروپلاست انجام می گیرد؟

1- غشای داخلی کلروپلاست        2- غشای خارجی کلروپلاست         3- ماده زمینه کلروپلاست        4- غشای تیلاکوئید

7-  اولین گام در چرخه کلوین کدام است؟

1- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده سه کربنی                    2- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده 5کربنی و تولید ماده 6کربنی

3- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده 5کربنی و تولید 2 ماده 3 کربنی                4- ترکیب دی اکسید کربن بک ماده 4 کربنی

8-  اولین ماده ساخته شده در چرخه کالوین کدام می باشد؟

1-­ ملکول قند 3 کربنی                      2- ملکول 3 کربنی               3- ملکول قند 5 کربنی               4- ملکول 5 کربنی

9-  در کدام گیاهان زیر ، در اولین گام از تثبیت CO2اسید 4 کربنی ایجادمی شود؟

1- نیشکر و گندم                      2- نیشکر و ذرت                  3- ذرت و چغندر                4- گندم و کاج

10-  در چرخه کربس هنگام تبدیل کدام یگ از مواد زیر به یکدیگر ،ماده پر انرژی تولید نمی گردد؟

1-­ ماده 6 کربنی به 5 کربنی     2- ماده 5 کربنی به 4 کربنی    3- ماده 4 کربنی به 4 کربنی دیگر    4- ماده 4 کربنی به 6 کربنی

11-  در چرخه کربس بازای ورود  هر ملکول  استیل کوآنزیمA ، چند ملکولATP و  NADHبترتیب تولید می شود؟

1- 1و1                         2-  1 و 3                          3-  3 و 1                          4-   3 و 3

12-  بازای هر ملکول پیروات در تنفس هوازی ، چند ملکول CO2 تولید می  شود؟    1-  1    2- 2      3-    3       4- 6

13-  کدام ملکول در زنجیره انتقال الکترون نقش آخرین پذیرنده ی الکترون را دارد؟

1-   NAD+                   2 -    FAD+                           3- اکسیژن                            4- NADP+

14-  محصول نهایی در تخمیر الکلی کدام است؟

1-  CO2و  H2O                       2- H2O  و الکل                        3- CO2 و الکل             4- پیروات و ATP

15-  کدام فرآیند در سلول های هوازی و بی هوازی مشترک می باشد؟

 1- چرخه ی کربس                     2- تخمیر الکلی                       3- تولید استیل کوآنزیم  A               4- گلیکولیز

16- اکسیژنی که در فرآیند فتوسنتز از گیاه دفع می شود ناشی از .... فتوسنتر است.

الف) تجزیه آب در مرحله 1     ب) تجزیه گلوکز در مرحله 1   ج) تجزیه گلوکز در مرحله 2     د) واکنش آب و گلوکز در مرحله 2  

17- کدام یک از موارد زیر از محصولات فرآیند فتوسنتز نمی باشد؟

الف) آب                     ب) کربن دی اکسید                                  ج) گلوکز                          د) گاز اکسیژن  

18- کاروتنوئیدها به ترتیب کدام نورها را بیش تر جذب و منعکس می کنند؟

الف) سبز و آبی – زرد و نارنجی       ب) سبز و زرد – قرمز و نارنجی    ج) غشای میتوکندری      د) آبی و نارنجی – زرد و قرمز  

19- واکنش های مرحله نوری فتوسنتز در کدام قسمت انجام می شوند؟

الف) فضای داخل تیلاکوئید                    ب) غشای تیلاکوئید                  ج) غشای میتوکندری                 د) استروما  

20- حاصل مرحله تاریکی فتوسنتز کدام است؟     الف) ATP        ب) NADPH        ج) قند سه کربنی           د) استروما  

21- کدام گزینه نادرست است؟                                                                                                                                        الف) سرعت فتوسنتز با افزایش شدت نور، تا حدی که همه انگیزه ها مورد استفاده قرار گیرند، زیاد می شود.
ب) سطح بهینه ی فتوسنتز هر گیاه به شدت نور، تراکم دی اکسیدکربن و دما بستگی دارد.
ج) افزایش تراکم گازدی اکسید کربن همواره باعث افزایش سرعت فتوسنتز می شود.
د) سرعت فتوسنتز برای هر گیاه دردامنه خاصی از دماهای محیطی، بیشتر است.  

22- چرخه کالوین مربوط به کدام مرحله از فتوسنتز است و در کدام قسمت انجام می گیرد؟

الف) مرحله 2 – کلروپلاست        ب) مرحله 2 – میتوکندری       ج) مرحله 3 – سیتوپلاسم          د) مرحله 3 – کلروپلاست  

23- افزایش بیش از حد کدام مورد می تواند سرعت فتوسنتز را کاهش دهد؟

الف) رطوبت                    ب) دی اکسید کربن                             ج) دما                            د) شدت نور  

24- به ازای هر مولکول پیروویک اسید در مرحله دوم تنفس سلولی چند مولکول ATP و چند مولکول NADH تولید می شود؟

الف) 1و2                       ب) 1و4                       ج)2و4                                د)1و1  

25- به ازای هر مولکول گلوکز در تنفس هوازی چند ATP به طور خالص تولید می شود؟ الف) 2       ب) 34       ج) 38      د) 72  

/ 0 نظر / 26 بازدید