نمونه سئوالات علوم زیستی فصل اول

نام و نام خانوادگی :                   پایه : اول دبیرستان                گروه  A

1 - چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟ 

1- آزمایش فرضیه       2- جمع آوری اطلاعات         3- فرضیه سازی        4- نظریه سازی                                                                     2 - کدام یک از گزینه های زیریکی از مهم ترین نقص های آزمایش ون هلمونت می باشد؟

1- او نتوانست نتایج آزمایش را اندازه گیری کند.                 2- آزمایشات خود را ثبت نکرد.     

3- تکرار کردن آزمایشات خود.                                    4- او آزمایشات خود را کنترل نکرد.

 

3 - پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور صورت می گیرند ؟ مثال بزنید ؟

 

4- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟ 

 

5-  نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

 

6 - محققان برای حل مسائل علمی از چه روشی استفاده می کنند ؟این روش چند مرحله دارد؟

 

7 - دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟ 

 

8 - چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                        پایه : اول دبیرستان              گروه  B

1 - پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرد؟

1- شناخت چگونگی انتقال صفات وراثتی     2- شناخت ویژگی های محیط زیست 
3- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی  
  4-  شناخت صفات غیرژنتیکی موجودات زنده  

2 - جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

الف - وقتی برای همه پاسخ هایی که می دهیم دلیل کافی داشته باشیم آنگاه به ------- نزدیک شده ایم .

ب - حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده، درباره علت پدیده ای زده می شود ---- می نامند .

 

3 - آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

 

4 - علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

 

5- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

 

6- فرضیه و نظریه(تئوری)چه تفاوتی با هم دارند؟

 

7 - دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید ؟

 

8- چرا معمولا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید