سئوالات علوم زیستی همراه با پاسخ فصل ششم

تولید مثل چیست: عملی که یک جاندار می تواند مثل ومانند خود را تولید کند.

علم وراثت چیست: عملی است که در مورد ایجاد و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگربحث ومطالعه می کند.

علت لخته شدن خون از نظر (لندشتاینر) چیست: نوعی ترکیب شیمیایی که در خون افراد مختلف متفاوت است.

تفاوت انسانها:(گروه خونی ) (اثر انگشت)  DNA ))

ملاک ها ومعیار هایی که در هنگام دادن خون باید به آنها توجه کرد:

*نوع انتی ژن فرد دهنده ی خون.

*اگر فرد گیرنده و دهنده ی خون گروه خونی هم نام داشته باشند انتقال خون ممکن است.

*اگر فرد دهنده وگیرنده ی خون گروه خونی نا هم نام داشته باشند انتقال خون ممکن نیست .

*اگر فرد دهنده انتیژن نداشته باشد انتقال خون ممکن است.

توضیح: خون افراد مختلف انسان را بر اساس وجود یا فقدان دو نوع ماده که در روی گلبول های قرمز وجود دارند و با علامت های AوB نشان میدهند به 4 گروه تقسیم میکنند. خون کسانی که ماده Aرا دارند از نوع گروه Aاست. انها که ماده Bرا دارند گروه خونی Bدارند و افرادی که هر دو نوع ماده را دارند گروه خونی AB و انها که هیچ کدام را ندارند در گروه Oمحسوب میشوند.

جدول گروه های خونی انسان ومواد مولد انها

گروه خونی

ماده روی گلبول های قرمز

ماده موجود در سرم

A

A

ضدA

B

B

ضدB

AB

A+B

-

O

-

ضدAو ضدB

جدول شرح گروه های خونی

شرح

گروه خونی

اگر خون فقط با سرم ضدA لخته شد

A

اگر خون فقط با سرم ضد B لخته شد

B

اگر خون با هر دو نوع سرم لخته شد

AB

اگر خون با هیچ کدام از سرم ها لخته نشد

O

نکته ها :

*گروه خونی Oبه همه ی گروه های خونی و همچنین به خود هم می تواند خون دهد ولی فقط از خود گروه خونی Oمی تواند خون دریافت کند.

*گروه خونی ABفقط میتواند به خود خون دهد و از همه ی گروه های خونی می تواند خون بگیرد.

*گروه خونی Aبه خود وبه گروه خونی AB می تواند خون بدهد واز گروه خونی O می تواند خون دریافت کند.

*گروه خونی Bمی تواند به خود وبه گروه خونی ABخون بدهد واز گروه خونی Oمی تواند خون دریافت کند.

*هرگروه خونی می تواند به هم گروه خود خون دهد و گروه خونی O دهنده ی همگانی خون و گروه خونیAB گیرنده ی همگانی خون میباشد.

*برای انتقال خون از شخصی به شخص دیگر باید ابتدا گروه خونی تعیین شود.

*برای تعیین گروه خونی از مواد موجود در سرم  (آنتی کر) که استخراج شده اند استفاده می شود.

*شباهت ها وتفاوت های میان والدین وفرزندان چیزهایی هستند که به طور ارثی وطی فرایند تولید مثل از یک نسل به نسل بعد منتقل میشود.

*ارتباط میان یک نسل ونسل بعدی از راه سلول های جنسی برقرار می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید