نمونه سوالات زیست شناسی سال سوم تجربی نوبت اول

 بخش اول : در سوا لا ت زیر گزینه مناسب را با علامت ضربدر مشخص کنید . ( هر مورد نیم نمره )

1- در ایمنی هومورال کدام نقش ندارد؟

   1) سلول T خاطره(     )  2) پادتن (    )        3) پلاسموسیت  (  )      4)لنفوسیت B   (   )

2 – محل تقویت پیام های حسی و سپس ارسال به قشر مخ وظیفه کدام بخش است ؟

      1)مغز میانی (     )      2) بصل النخاع  (    )     3)هیپوتالاموس  (   )    4) تالاموس  (      )

3 کدام عبارت در مورد «دور بینی» صحیح است؟

      1 ) تحدب عدسی زیاد می شود. (     )           2) با عدسی مقعر تصحیح می شود. (      )

     3) قطر کره ی چشم زیاد می شود. (     )                                                                      4) تصویر اشیای نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود.  (     )

4 - به طور معمول، در بدن انسان، در مواجهه با فشارهای روحی طولانی مدت، کدام روی نمی دهد؟

     1)کاهش پروتئین ها (      )             2)افزایش پتاسیم خون (     )                                             3)کاهش سدیم ادرار (      )                 4  )افزایش گلوکز خون (      )

5 در یک زنجیره DNA اتصال نوکلئوتید ها با یکدیگر چگونه صورت می گیرد؟

   1)  باز- باز (     )     2) قند باز  (   )     3)  فسفات قند (  )      4) باز فسفات  (     )   

بخش دوم : در سو الات زیر محل خالی را با عبارت مناسب کامل کنید . ( هر مورد نیم نمره )

6- ماستوسیتهای موجود در بافتها ، مشابه  ………  موجود در خون هستند.                           7  هورمون ملاتونین از غده ...........   ترشح می شود.

8 اگر .............. آسیب ببیند ارتباط تالاموس با قشر مخ دچار اختلال خواهد شد.          

9 پردازش اطلاعات شنوایی در لوب .............. مغز انجام میشود    

10 همانند سازی میتوکندری  در مرحله ............. از مراحل چرخه سلولی  صورت می گیرد .

11 - در هنگام همانندسازی DNA ، دو رشته به کمک آنزیم …………از هم جدا میشوند.             

بخش سوم : در سوالات زیر گزینه غلط را با علامت ( غ )  و صحیح را با علامت (  ص )  مشخص کنید . ( هر مورد نیم نمره )

12 در دفاع اختصاصی گروهی از گلبولهای سفید به نام لنفوسیتها و نوتروفیل ها وجود دارند.  (     )             

13 غلاف های میلینی فقط برروی رشته های آکسون دیده می شوند .  (      )                               

14 گیرنده های هورمون کورتیزول در سطح غشاء سلول قرار دارند.(     )                 

15در باکتریها ، دوراهی های همانند سازی در چند نقطه بوجود می آیند.(     )

16 در سلول های گیاهی  شبکه آندوپلاسمی به طور موثر در ساخت دیواره سلولی عمل می کند. (       )

بخش چهارم : سو الات تشریحی ( 12 نمره )

 17 - مفا هیم زیر را تعریف کنید ؟ ( هر مورد نیم نمره )                                    

الف ) التهاب :

  ب ) گره رانویه:

 ج ) دستگاه درون ریز:

 د ) هیستون  :

18- الف ) پروتئین های مکمل  در کجا ساخنه می شوند؟  (5/0نمره )

        ب ) در بیماری مالتیبل اسکلروزیس (MS)   به چه علت فعالیت سلولهای عصبی اختلال پیدا می کند؟  (5/0نمره )  

     ج )  چرا پس از ورود ویروس HIV به بدن، چند هفته طول می کشد تا آزمایش پادتن مثبت شود ؟   (5/0نمره

    19 الف ) یک مورد از ویژگی های ساختاری نورون های حسی و حرکتی رابا یکدیگر مقایسه کنید. (5/0نمره )

 ب )  وضعیت پمپ سدیم پتاسیم از نظر فعالیت در پایان پتانسیل عمل چگونه است  ؟  (25/0نمره )

ج) سخت شامه از کدام بافت تشکیل شده است؟(25/0نمره )   

د ) یک تفاوت بین طناب عصبی پلاناریا و طناب عصبی زنبور عسل بنویسید؟ (5/0نمره )

 ۲۰- الف ) هنگامی که سر حرکت می کند، مجا ری نیمدایره  چگونه موقعیت سر را تعیین می کنند؟  (75/0نمره)

 ب ) گیرنده های کششی ماهیچه های اسکلتی جزءکدام گیرنده ها هستند و به چه محرکی حساسند؟  (5/0نمره )

 ج ) توضیح دهید چه عاملی باعث می شود که خفاش هنگام پژواک سازی کر نشود؟ (5/0نمره )

د) قرنیه از کدام لایه چشم منشاء می گیرد؟(25/0نمره )   

 21 -  الف ) دستوری که هورمون به سلول هدف می دهد به چه عواملی بستگی دارد؟ (5 /0 نمره )

   ب) یک تفاوت بین پیک های شیمیایی در دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی بنویسید ؟  (25 /0 نمره )

  ج) در کدام نوع دیابت تعداد گیرنده های انسولین کم است؟(25/0 نمره )

د ) بالا بودن مقدار کلسیم در خون سبب تحریک ترشح کدام هورمون می شود؟ مکانیسم عمل این هورمون را بنویسید؟ (5 /0 نمره )

 22 الف ) آزمایشی را بنویسید که گریفیث بر اساس آن نتیجه گرفت که کپسول باکتری عامل مرگ موش ها نیست؟  (5/0نمره )

 ب) اگر یک ملکول DNA200 نوکلئوتید داشته باشد و تعداد باز30 A= باشد تعداد هر یک از  بازهای پیریمیدین را مشخص کنید ؟ (75/0نمره ) 

  ج ) کدام آنزیم اشتباهات همانند سازی DNA را تصحیح می کند؟  ( 25/ 0 نمره )

 23 -  الف ) در کدام جانور ، الگوی کروموزمی جنس نر XO است؟(25/0 نمره )

 ب ) در کدام نوع جهش تبادل قطعه بین کروموزوم های غیر همتا  صورت می گیرد  ؟ (25/0 نمره )

ج ) سرطان چگونه پدید می آید؟(یک مورد) (5/0 نمره )

 د ) حد اکثر فشردگی کروموزمها  و جدا شدن کروماتید ها در کدام مرحله از میتوز رخ می دهد؟ (5/0 نمره )

 م ) چگونگی تشکیل دوک تقسیم را بنویسید؟ (5/0 نمره )

  امام هشتم ( ع ) :دوستی با مردم نیمی از خردمندی است     (( موفق باشید ))

/ 0 نظر / 150 بازدید