سئوالات زیست 1 کلاس دوم تجربی فصل 2

 

لیزوزوم ها توسط کدام اندامک های درون سلول ساخته می شوند؟

الف) شبکه آندوپلاسمی زبر و میتوکندری               ب) شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی   

ج) شبکه آندوپلاسمی صاف و دستگاه گلژی            د) شبکه آندوپلاسمی صاف و شبکه آندوپلاسمی زبر        

مولکول های درشت از چه طریق توسط سلول جذب می شوند؟

الف) آندوسیتوز            ب) اگزوسیتوز            ج) انتقال فعال                 د) اسمز  

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف – توانایی هر ابزارنوری به .............. و ...............آن بستگی دارد .

ب – آنچه راکه بامیکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم ............... می نامیم ؟

درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

الف - یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، ذخیره ی یون کلسیم است . (       )

ب – بااستفاده ازمیکروسکوپ های الکترونی می توان تمامی اندامک های سلول را مشاهده کرد.(        )

ج - گرانوم ها مکان به دام افتادن انرژی خورشیدی هستند . (        )

د - پادتن ها پس از ترک شبکه ی آندوپلاسمی زبر، به میتوکندری منتقل می شوند. (        )

در مورد میتوکندری به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 الف) چند غشا دارد   (                   )            ب) کار غشای درونی چیست  (                    ) 

 ج) عامل افزایش سطح غشای درونی چیست (                )

کدامیک از انتقال های مواد که در زیر می آید با مصرف انرژی و کدامیک بدون مصرف انرژی انجام میشود؟  الف - انتشار ساده(                           )     ب- انتقال فعال(                       )

ج - انتشار تسهیل شده(                   )                          د- اگزوسیتوز(                       )

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست .

کدام عامل تولید ATP  را در میتوکندری افزایش می دهد .

وسیله ی حرکتی تریکودینا چیست .

ماده زمینه درکلروپلاست چه نام دارد.

ماده زمینه درمیتوکندری چه نام دارد.

ماده زمینه در سیتوپلاسم  چه نام دارد.

تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عاملی بستگی دارد.

اصطلاحات زیرراتعریف کنید:       الف- پلاسمودسم:                            ب- ناحیه نوکلئوتیدی:

آنزیم هایی که بافت های بین انگشتان دست و پا را در دوران جنینی نابود می کنند، از کدام اندامک درون سلول ترشح می شوند؟

الف)ریبوزوم              ب) لیزوزوم                ج) دستگاه گلژی                د) شبکه آندوپلاسمی  

هر یک از اعمال زیر در کدام اندامک سلولی انجام می گیرد ؟     الف - سم زدایی     (                )            

 ب - تنفس سلولی   (           )ج - ساخت لیزوزوم (         ) د - نشانه گذاری مولکول ها (                        )

چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها یکپارچه وبدون منفذ است ؟

چرا در پدیده ی تورژسانس سلول های گیاهی نمی ترکند ؟

یک تفاوت و یک شباهت بین انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید .

شباهت :                                                   تفاوت :

همانندی (تشابه ) بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن ما را بنویسید0(2مورد)   

درشکل  زیربخش های تعین شده را نام گذاری کنید.

انواع پروتئین های غشا را نام ببرید0نقش یکی ازآنهارا به دلخواه بیان کنید؟                                                     

دلیل بزرگ بودن تخمک پرندگان چیست ؟   

واکوئل ضربان دار در چه جانداری دیده می شود ووظیفه آن چیست؟                                                    

گیاهان چگون توسط واکوئل مرکزی باعث جذب حشرات و یا دفع آفات گیاهی می شوند ؟

دو نقش شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول ها ی کبد را بنویسید .

سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید

چرا وقتی فردی در آب شنا می کند ، آب از طریق اسمز وارد بدن او نمی شود ؟ 

اهمیت تورژسانس برای گیاهان علفی رابنویسید

/ 0 نظر / 51 بازدید