سوالات چهارگزینه ای زیست شناسی و آزمایشگاه 2 - فصل پنجم

2- کدام ماده باعث ساخته شدن کپسول در باکتری های بدون کپسول استرپتوکوکوس نومونیا می شود؟                                                       1- ریبونوکلئیک اسید                         2- اینترفرون              3- دئوکسی ریبونوکلئیک اسید              4- اپی نفرین

 3 کدامیک از بازهای زیر ساختار دو حلقه ای دارد؟      الف- سیتوزین      ب- گوانین        ج- تیمین         د- یوراسیل

4- در مدل DNA پیشنهادی واتسون و کریک که شبیه به نردبان پیچ خورده است، به ترتیب نرده ها و پله ها را کدام مواد تشکیل داده اند؟          الف- پیوند هیدروژنی قند دزوکسی ریبوز                           ب- پیوند هیدروژنی قند ریبوز
ج- گروه های قند
و فسفات پیوند هیدروژنی                                               د- گروه های قند و فسفات بازهای آلی 

5- در کدامیک از سلولهای زیر  دو راهی همانند سازی در یک نقطه ی خاص بوجود می آید ؟                                                                   1- استرپتوکوکوس                 2- سلول موش                     3- سلول نخود فرنگی                   4- سلول انسان     

 6- اگر تعداد نوکلئوتیدهای تیمین دار در یک نوع DNA سی درصد باشد ، تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار چند درصد است؟              الف- 10                            ب- 20                                   ج- 30                                     د- 40  

7- ضمن ترانسفورماسیون در دیپلوکوکوس کدام پدیده اتفاق می افتد ؟                                                                                                       1- انتقال کپسول به باکتری بی کپسول                   2- انتقال ماده ژنتیکی از باکتری کپسول دار به بدون کپسول                           3- جهش در عدهای از ژنهای مسئول تشکیل کپسول    4- کراسینگ اور بین باکتری های کپسول دار و بی کپسول

 8- در فرآیند همانند سازی DNA در صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به DNA دختر اضافه شود، کدام آنزیم آن را ویرایش می کند؟       الف-‌هلیکاز                        ب- نوکلئاز                          ج- DNA پلی مراز                        ج- RNA پلی مراز  

9- هنگام همانندسازی کدام پیوندها شکسته و کدام پیوندها تشکیل می شوند؟                                                                                                1- هیدروژنی هیدروژنی                                                      2- هیدروژنی هیدروژنی و فسفودی استری                                                 3- فسفو دی استری- هیدروزنی و فسفو دی استری                      4- فسفوداستری- هیدروژنی

10- چنانچه در بخشی از DNA فرضی 20% نوکلئوتیدها سیتوزین دار باشد. نسبت نوکلئوتیدهای پورین کدام است؟                           1- 25%                                   2- 30%                                    3- 50%                                 4 -60%

 11- در فرآیند همانند سازی DNA‌، با دخالت کدام آنزیم دو رشته ای DNA ‌مانند زیپ از هم جدا می شوند؟

الف-‌هلیکاز                            ب- DNA پلی مراز                         ج- نوکلئاز                     د- RNA پلی مراز  

12- کدام گزینه نادرست است؟                                                                                                                                                    الف- همانند سازی DNA در پروکاریوت ها از یک نقطه و در سلول های یوکاریوتی از چند نقطه شروع می شود.
ب- همانند سازی
DNA به روش نیمه حفاظت شده است
ج- سلول های یوکاریوتی
DNA خطی دارند و همانند سازی آن ها از نقاط مختلف شروع می شود
د-
DNA باکتری ها خطی است و معمولاً از یک نقطه خاص شروع به همانند سازی می کند. 

 13- گسستگی کدام نوع از پیوندها سبب گسستگی در هر زنجیره مولکول DNA می شود؟                                                                  1- بازآلی - فسفات                          2- فسفات قند                               3- قند باز آلی                 4- هیدروژنی 

 14- کدام دو باز آلی زیر پیریمیدینی هستند؟                                                                                                                                               الف- آدنین و گوانین              ب- یوراسیل و آدنین             ج- سیتوزین و گوانین           د-سیتوزین و تیمین  

 15- هر نوکلئوتید از چه بخش هایی تشکیل شده است؟                                                                                                              الف-‌قند فسفات باز آلی نیتروژن دار                                 ب- ریبوز دزوکسی ریبوز نوکلئوزوم
ج- قند
فسفات نوکلئوزوم                                                د- بازآلی نیتروژن دار ریبوز دزوکسی ریبوز

16- در یک مولکول DNA نوکلئوتید آدنین دار 15% است تعداد نوکلئوتید های گوانین دار آن چند درصد است؟                                       1- 15%                                      2- 30%                                 3- 35%                                4- 85%

17- در یک زنجیره DNA اتصال نوکلئوتید ها با یکدیگر چگونه صورت می گیرد؟                                                                                         1- باز- باز                            2- قند باز                            3- فسفات قند                          4- باز فسفات 

18-اگر در قسمتی از DNA  32 نوکلئوتید باشد و تعداد نوکلئوتید های AوC  برابر باشد هنگام همانند سازی این بخش  نیاز  به چند مولکول نوکلئوتید G  است؟                     1- 4                2- 8                   3-12                  4- 16

19 - چه عاملی چهار نوع نوکلئوتید تشکیل دهنده ی اسید نوکلئیک را از یکدیگر متمایز می سازد؟                                                                   1- باز                            2- فسفات و باز                               3- فسفات و قند                           4- قند

20- GAA مکمل چه بازهایی در مولکول DNA است؟             1-       AUU  2-CTT         3-         TGG   4-           UCC

21 - در تبدیل باکتری های استرپتوکوکوس نومونیای بدون کپسول به نوع بیماری زا کدام یک از عوامل زیر مستقیماً مؤثرند؟                      1- اسیدهای نوکلئیک             2- چربی ها            3- پروتئین ها                     4- هیدرات های کربن

22 - این فرضیه که DNA ماده استخراج شده موجب کپسول دار شدن باکتری های زنده بدون کپسول است از کدام دانشمند است؟              1- گریفیت                     2- ایوری                 3- واتسون و کریک                   4- ویلکینز

23- نام گذاری اسیدهای نوکلئیک و 4 نوع نوکلئوتید بر اساس چیست؟                                                                                            1- قند قند                           2- باز قند                              3- قند باز                                 4- باز باز

24- کدام گروه از بازهای آلی زیر جزء  بازهای پورین هستند؟                                                                                                         1- آدنین تیمین           2- سیتوزین گوانین             3- آدنین گوانین            4- سیتوزین تیمین اوراسیل

25- طرح پراش اشعه X برای پی بردن به کدام یک و توسط کدام دانشمند انجام شده است؟                                                                          1- تصویر مولکول DNA کریک                                              2- ساختار مولکول DNA ویلکینز                                                                         3- نظم اتمی نوکلئوتید واتسون                                              4- تصویر نوکلئوتید واتسون و کریک

26 - در یک رشته از مولکول DNA ترتیب بازهای آلی GCAT است ، بازهای رشته ی مکمل این رشته کدام است؟                                    1- AGTA                      2-                     CGTA        3- TGTA                                           4- CGUA

27- در یک مولکول DNA نوکلئوتید آدنین دار 10% است تعداد نوکلئوتید های سیتوزین دار آن چند درصد است؟                       1- 50%        

/ 0 نظر / 25 بازدید