نمونه سئوالات زیست 1 ازص16 تاص21

نام ونام خانوادگی :            پایه : دوم تجربی  درس : زیست 1      گروه A

1 - درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

الف - میکروسکوپ الکترونی گذاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد .(         )

ب – قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی گذاره از نگاره بیش تر است .(         )

ج –  بااستفاده ازمیکروسکوپ های نوری می توان تمامی اندامک های سلول را مشاهده کرد.(        )

2 -  جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف – توانایی هر ابزارنوری به .............. و ...............آن بستگی دارد .

ب – مهم ترین علت ثابت بودن اندازه ی سلول ............................. می باشد .

ج - واحد اندازه گیری سلول  ............... است ؟

3 - برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکوپی مناسب است ؟

4 - وسیله ی حرکتی تریکودینا چیست ؟

5 - کدام مولکول در تریکودینا شکل سلول را تعیین و کار سلول را اختصاصی می کند ؟ 

6 - تفاوت میکروسکوپ الکترونی نگاره و گذاره را بنویسید .

7 -  ریزنگار چیست ؟

8 - در یک میکروسکوپ عدسی شیئی با بزرگنمایی  100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 10× می باشد :

 بزرگنمایی این میکروسکوپ چقدر است ؟

9 - دو سلول مکعبی یکی با ضلع 3 و دیگری 6 میلیمتر وجود دارد :    

 الف) کدام سلول سطح بزرگتری دارد ؟  (                      )

ب) در کدام سلول نسبت سطح به حجم بیشتر است ؟ (                    )  

ج) کدام سلول کارایی بیشتری  دارد ؟    (                    )  

10 - دلیل بزرگ بودن تخمک پرندگان چیست ؟   

 

   

_________________________________________________________________________________________

نام ونام خانوادگی :              پایه :دوم تجربی     درس : زیست 1        گروه B

1 - درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

الف - میکروسکوپ الکترونی نگاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد . (        )

ب – تریکودینا جانداری تک سلولی است . (         )

ج – بااستفاده ازمیکروسکوپ های الکترونی می توان تمامی اندامک های سلول را مشاهده کرد.(        )

2 - جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف - اندازه و شکل هر سلول به .....................آن سلول بستگی دارد .

ب - عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول ................................ می باشد .

ج – آنچه راکه بامیکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم ............... می نامیم ؟

3 - برای مطالعه ی سلول های زنده ،کدام میکروسکوپ کاربرد دارد ؟

4 - دو نقش مژک های تریکودینا را بنویسید .

5 - منظور از قدرت تفکیک میکروسکوپ چیست ؟

6 - سه همانندی (تشابه ) بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن ما را بنویسید .   

7 - تریکودینا چگونه روی بدن ماهی متصل می شود ؟

8-در یک میکروسکوپ عدسی  شیئی با بزرگنمایی  100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 40× می باشد :

بزرگنمایی این میکروسکوپ چقدراست ؟

9 - دو سلول مکعبی یکی با ضلع 2 و دیگری 4 میلیمتر وجود دارد :  

 الف- کدام سلول سطح بزرگتری دارد ؟ (           )

ب- در کدام سلول نسبت سطح به حجم بیشتر است ؟ (        )    

ج- کدام سلول کارایی بیشتری  دارد ؟  (             ) 

10 – دلیل کوچک وگردبودن گلبول های قرمز چیست ؟

 

 

 

                                                                   

/ 0 نظر / 25 بازدید