سئوالات علوم زیستی همراه با پاسخ فصل سوم

اتم و مولکول را تعریف کنید؟اتم کوچکترین واحد سازنده ماده است و از به هم پیوستن اتم ها به یکدیگر  مولکول به وجود می آید

مواد سازنده بدن موجودات زنده  به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید؟

به دو گروه : مواد آلی و مواد معدنی

مهم ترین مواد معدنی بدن جانداران را نام ببرید؟آب،دی اکسید کربن،اکسیژن، ترکیبات معدنی شامل:کلریدها ،کربناتها و فسفات ها

فراوان ترین ماده معدنی موجود در دنیای زنده و غیر زنده کدام است؟آب است که 65 تا 95 در صد وزن بدن و75درصد سطح زمین را می پوشاند

کدام گازها بین موجودات زنده و محیط مبادله می شوند؟ دی اکسید کربن واکسیژن در اثر فتوسنتز و تنفس بین جانداران و محیط مبادله می شوند

چه نوع موادی را مواد آلی گویند؟موادی که معمولا توسط موجودات زنده ساخته می شوند و عنصر اصلی آنها را کربن تشکیل می دهد

ترکیبات آلی مهم تشکیل دهنده پیکر جانداران را نام ببرید؟هیدرات های کربن ،لیپیدها ،پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

عناصر موجود در هیدراتهای کربن را نام ببرید ؟ هیدراتهای کربن شامل اکسیژن ،هیدروژن و کربن هستند که تعداد هیدروژن دو برابر تعداد اکسیژن است .

هیدرات های کربن را به چند گروه اصلی تقسیم می کنند ؟ برای هر گروه مثال بزنید :                                                          

هیدراتهای کر بن رابه سه گروه تقسیم می کنند:

 الف)مونوساکارید ها یا یک قندی ها  مثل : گلوکز

ب)دی ساکارید ها یادو قندی ها مثل : ساکارز

ج)  پلی ساکارید ها یا چند قندی ها مثل :نشاسته سلولز گلیکوژن  

دی ساکارید ها: از اتصال دو مونو ساکارید به هم یک دی ساکارید به وجود می آید.

پلی ساکاریدها: ازاتصال تعداد زیادی گلوکز، پلی ساکارید ها مانند سلولز، نشاسته و گلیکوژن  ساخته می شوند

سه نوع  پلی ساکارید رانام ببرید ؟ نشاسته  ،  گلیکوژن و سلولز سه نوع پلی ساکارید هستند

سوخت اصلی سلول های بدن چیست ؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گلوکز

قند ذخیره ای در سلول های گیاهی ،  جانوری وقارچی چه نام دارد ؟ قند ذخیره ای در سلول های گیا هی نشاسته است اما در سلول های جانوری و قارچی ، گلیکوژن می باشد

گلیکوژن  در کدام سلول های بدن انسان وجود دارد ؟گلیکوژن در سلولهای  ماهیچه ای وکبدی انسان وجود دارد

عناصر سازندههیدراتهای کربن:هیدروژن- کربن- اکسیژن

عناصر سازنده لیپید ها:هیدروژن- کربن- اکسیژن

عناصر سازنده پروتئین ها:هیدروژن- کربن- اکسیژن- نیتروژن- گوگرد

ویژگی مهم لیپیدها:در آب حل نمی شوند  --------  معروف ترین لیپیدها: تری گلیسرید

نقش لیپید ها :شرکت درساختارغشاء سلول- تولیدانرژی سلول

ساختارتری گلیسرید :از یک ملکول گلیسرول وازسه ملکول اسید چرب ساخته شده

نقش پروتئین ها:شرکت در ساختار سلول - انتقال گازهای تنفسی- موجب کشش وانقباظ ماهیچه ها می شوند- نقش آنزیمی دارند.

آنزیم:موادی که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می دهدولی خوددچارتغییرنمی شود0

ویژگی آنزیم:موجب افزایش واکنش شیمیایی می شوند- در پایان واکنش دست نخورده باقی می مانند- عمل اختصاصی داردیعنی هر آنزیم روی یک ماده ی خاص عمل می کند- موجب تجزیه و گوارش می شوند.      

 

/ 0 نظر / 32 بازدید