نمونه سئوالات زیست شناسی 1 کلاس دوم تجربی فصل 3

 

زردپی ها و رباط ها به ترتیب از چه نوع بافتی تشکیل شده اند؟

الف) ماهیچه ای صاف – ماهیچه ای مخطط          ب) ماهیچه ای مخطط – پیوندی سست

ج) پیوندی سست – پیوندی رشته ای           د) پیوندی رشته ای – پیوندی رشته ای   

سطح خانه های ششی و لوله های نفرون به ترتیب از چه بافتی پوشیده شده اند؟

الف) پوششی سنگفرشی چند لایه – پوششی سنگفرشی یک لایه 

 ب) پوششی سنگفرشی یک لایه – پوششی مکعبی

ج) پوششی مکعبی – پیوندی رشته ای                                    

 د) پوششی سنگفرشی مرکب – پیوندی رشته ای  

ماده زمینه ای کدام یک از بافت های زیر تراکم بیشتری دارد؟

الف)‌بافت پیوندی خون     ب) بافت پیوندی استخوان     ج) بافت پیوندی سست    د)بافت پیوندی چربی

بافت پوششی سنگفرشی چند لایه ای در انسان در کجا دیده می شود؟

الف) سطح درونی مری                      ب) سطح درونی رگ های خونی

ج) سطح درونی کیسه های هوایی شش ها               د) درون لوله های نفرون  

کدام بافت نقش زیادی در برافراشته ماندن ساقه ها و استحکام آن ها دارد؟

الف) عناصر چوبی      ب) عناصر آوندی           ج) کلانشیم                د) کلرانشیم  

سلول های کدام بافت فاقد پروتوپلاسم زنده اند؟

الف) اسکلرانشیم        ب) پارانشیم                 ج) کلانشیم             د) کلرانشیم  

عناصر آوندی .... و ... از تراکئیدها هستند.

الف) بلندتر و گشادتر      ب) بلندتر و تنگ تر        ج) کوتاه تر و گشادتر       د) کوتاه تر و تنگ تر 

نقش هر یک را بنویسید :  

دندریت (                   ) آکسون(                               )   جسم سلولی (                            )

دو جلبک سبز نام ببرید که پیکر آن ها به صورت کلنی باشد .

دو نقش مهم سلول های نوروگلیا را بنویسید .

بافت پیوندی رشته ای از چه اجزایی تشکیل شده است .

دو وظیفه ی بافت چربی را در بدن ذکر کنید .

ماده ی بین سلولی خون چه نام دارد .

سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است ؟

دو نوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را نام ببرید .

منشأ سلول های مریستمی چه نوع سلول هایی هستند ؟

دو ویژگی سلول های بنیادی را نوشته ، نقش این سلول ها را مشخص کنید

در مورد سلول های اسکلرانشیمی به موارد زیر پاسخ دهید :

 الف)دو نوع سلول آن کدامند ؟       

ب) هر کدام در چه مناطقی از گیاه یافت می شوند ؟

با توجه به ویژگی های داده شده ، نام بافت یا سلول گیاهی مورد نظر را بنویسید  :

 الف) سلول هایی که دیواره ی لیگنینی دارند و در پوشش دانه ها و میوه ها وجود دارند .

 ب) سلول هایی بزرگ با دیواره ی نازک و پروتوپلاسم زنده و فعال.

ج) سول هایی دارای دیواره و غشا که یا فاقد اندامک اند و یا اندامک های تغییر یافته دارند .

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید