سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

2- اگر شرایط به نفع هر دو فنوتیپ افراطی باشد، ................ و اگر شرایط به نفع یکی از فنوتیپ های آستانه ای باشد ..................... صورت می گیرد.       1- انتخاب گسلنده – انتخاب پایدار کننده                                                       2- انتخاب جهت دار – انتخاب گسلنده      3- انتخاب پایدار کننده – انتخاب گسلنده          4- انتخاب گسلنده – انتخاب جهت دار

 

3- اگر فراوانی الل کم خونی داسی شکل در منطقه ای مالاریاخیز 2/0 باشد چه نسبتی از افراد جمعیت ، زنانی با شایستگی تکاملی 1 خواهند بود؟              1- 32%             2- 64%                    3- 16%                    4- 4%

 

4- پدیده های نوترکیبی و کراسینگ اوور به ترتیب در ................... و ..................... صورت می گیرند.

1- میوز I و میوز I              2- میوز I و میوز II             3- میوز II و میوز II             4- میوز II و میوز I

 

5- اگر در یک جمعیت آمیزشها به صورت خود لقاحی صورت بگیرد چه نتیجه ای در پی خواهد داشت؟ فراوانی ................. کاهش می یابد.      1- الل غالب                    2- الل مغلوب             3- افراد خالص              4- افراد ناخالص

 

6- اگر از هر 10 مرد در یک جمعیت 1 نفر به بیماری هموفیلی مبتلا باشد چه نسبتی از زنان این جمعیت ناقل این بیماری خواهند بود؟            1- 9%                         2- 18%                    3- 5/4%                          4- 5/40%

جمعیتی به صورت (100AA+400Aa+250aa) را در نظر گرفته و به دو سوال زیر پاسخ دهید.

 

7- اگر شایستگی تکاملی افراد دارای فنوتیپ مغلوب 4/0 باشد، فراوانی الل غالب پس از تاثیر انتخاب طبیعی چقدر خواهد بود؟

1- 57/0                         2- 43/0                             3- 5/0                             4- 4/0

 

8- اگر جمعیت فوق در نسل بعد دارای 1000 عضو باشد، چه تعدادی از افراد جمعیت دارای ژنوتیپ Aa خواهند شد؟

1- 400                        2- 200                       3- 500                               4- 250

 

9- اگر در جمعیتی از گلهای میمونی فراوانی الل ایجاد کننده رنگ قرمز 2/0 باشد پس از چند دور خود لقاحی فراوانی گلهای قرمز رنگ دو برابر گلهای صورتی رنگ خواهد بود؟       1- 1                   2- 2             3- 3                 4- 4

 

10- الل کدام بیماری سریعتر از جمعیت حذف می شود؟

1- کم خونی داسی شکل                      2- هانتیگتون                   3- زالی                              4- فنیل کتونوری

 

11- کدامیک حالتی از انتخاب متوازن می باشد؟

1- افزایش تنوع در اثر کراسینگ اوور                                                2- ایجاد گامتهای نوترکیب

3- حفظ فراوانی الل کم خونی داسی شکل در منطقه مالاریاخیز                        4- عدم تغییر خرچنگ نعل اسبی

 

12- در گونه زایی دگرمیهنی تاثیر کدامیک بر بقیه تقدم دارد؟

1- رانش ژن               2- انتخاب طبیعی                   3- جهش                           4- توقف شارش ژن

 

13- اگر ژن خود ناسازگار در شبدر 4 اللی باشد چند نوع ژنوتیپ در رویان های این گیاه قابل مشاهده است؟

1- 4                                 2-                     3- 15                              4- 5

 

14- یک دست کروموزوم در گیاه تریپلوئید گل مغربی ................. کروموزوم ................... می باشد.

1- 7 – غیر همتا                     2- 7- همتا             3- 3 – همتا                  4- 3 – غیر همتا

 

15- در گونه زایی دگر میهنی کدامیک در افزایش تفاوت میان دو جمعیت نقشی ندارد؟

1- شارش ژن                    2- جهش                 3- انتخاب طبیعی                         4- رانش ژن

 

16- کدامیک ممکن است منجر به گونه زایی هم میهنی شود؟

1- انتخاب جهت دار            2- انتخاب گسلنده                 3- انتخاب متوازن            4- انتخاب پایدار کننده       

 

17– اگر فراوانی الل هموفیلی در یک جمعیت انسانی 20 درصد باشد، چند درصد از زنان، سالم و هتروزیگوس می باشند؟

الف) 2                        ب) 16                         ج) 32                              د) 80  

 

18- کدام یک از بیماری های زیر اتوزومی مغلوب است؟

الف) دیستروفی دوشن                ب) هموفیلی                      ج) کم خونی داسی شکل                  د) هانتینگتون  

 

19 – کدام گزینه نادرست است؟

الف) رانش ژن می تواند باعث افزایش تنوع جمعیت ها شود.
ب) درون آمیزی فراوانی نسبی الل ها را تغییر نمی دهد ولی سبب افزایش فراوانی افراد خالص می شود.
ج) شارش ژن سبب کاهش تفاوت بین جمعیت ها می شود
د) شارش ژن در جمعیت های مختلف نتایج متفاوتی را به وجود می آورد.
 

20 – اگر در یک جمعیت 1000 نفری ، 90 نفر به بیماری تالاسمی مبتلا باشند، فراوانی ژن سالم در این جمعیت چند درصد است؟

الف) 30                                 ب) 50                            ج) 70                                د) 90  

21 – هر گاه فراوانی الل تالاسمی در جمعیتی با تعادل هاردی – واینبرگ برابر با2/. باشد، فراوانی زنان مبتلا به تالاسمی مینور چقدر خواهد بود؟

الف) 10/.                      ب) 16/.                           ج)21/.                             د)98/.  

22 – در یک جمعیت در حال تعادل گل میمونی 35 درصد آن ها رنگ صورتی دارند. همه گل های صورتی را جدا می کنیم. حال اگر بین گروه جدا شده آمیزش تصادفی انجام شود فراوانی نسبی گل های صورتی در نسل اول چند درصد است؟

الف)12.5                            ب) 25                              ج) 50                                د)65  

23 – فراوانی ژنوتیپی یک جمعیت نخود فرنگی به صورتaa  25Aa + 50+AA25 می باشد. پس از دو نسل خود لقاحی فراوانی الل غالب چقدر خواهد بود؟

الف) 12.5%                    ب)25%                  ج)50%                     د)75%  

24 – کدام گزینه نادرست است؟

الف) وجود فسیل زنده نشاندهنده انتخاب پایدار کننده می باشد.
ب) انتخاب پایدار کننده یکی از الگوهای انتخاب طبیعی است که در جهت حفظ وضع موجود عمل می کند.
ج) انتخاب گسلنده فنوتیپ های حدواسط را بر فنوتیپ های آستانه ای ترجیح می دهد
د) انتخاب جهت دار در محیط متغیر و انتخاب گسلنده در محیط ناهمگن روی می دهد.
 

25 – انتخاب مصنوعی را جزء کدام نوع از عوامل دگرگونی می توان به شمار آورد؟

الف) انتخاب جهت دار                ب) انتخاب پایدار کننده                ج) انتخاب گسلنده                      د) سازش  

 

/ 0 نظر / 120 بازدید