سئوالات علوم زیستی همراه با پاسخ فصل اول

آدمی اغلب کوشیده است پاسخ های پرسش های خود را در باره ی خود و طبیعت پیرامون بیابد ؛ اما به علت کمبود دانش  ، گاهی به خرافات ، جادو گری و حدس و گمان رو آورده است .

اگر برای یافتن پاسخ ها از واقعیت ها و منطق استفاده کنیم  به تفکر علی نزد­یک شده ایم .

روش علمی چیست ؟ روش علمی روشی منطقی است که مانند پله های نردبان از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده است .

محققان معمولاً برای حل علمی مسایل و یافتن پاسخ برای پرسش های خود روش علمی را به کارمی برند.

مراحل روش علمی چیست ؟ 1- تعریف مسئله 2 - جمع آوری 3- فرضیه سازی 4- آزماش فرضیه

 5- ثبت یافته ها  6- تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و نظریه سازی .

 تفاوت نظریه و فرضیه را بنویسید ؟ فرضیه همان حدس و گمان است که در مورد موضوعی زده می شود ولی نظریه فرضیه ای است که باانجام آزمایش ثابت شده است .

 چرا محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟ زیرا معمولاً کار یک محقق  اساس کار محققی دیگر قرار می گیرد .

 یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت چه بود ؟ این بود که آزمایش های خود را کنترل نمی کرد .

 منظور از نظریه خلق الساعه چیست ؟ پیدایش خود به خودی موجود زنده .

 نظریه خلق الساعه توسط چه کسی ارائه شد ؟ ون هلمونت .

 طرفداران و مخالفان نظریه خلق الساعه چه کسانی بودند ؟ طرفداران : ون هلمونت – ارسطو  

مخالفان : ردی – پاستور .

 این نظریه از کیست (موش ها خود به خود از پیراهن کثیف و دانه های گندم) پدید می آیند ؟ ون هلمونت

 دو درس مهمی که دانشمندان پس از ون هلمونت از او گرفتند چه بود ؟ 1- کنترل عوامل مؤثر بر نتایج آزمایش 2- تأثیر عقاید قبل از آزمایش بر روی نتایج آزمایش

 منظور از آزمایش کنترل شده چیست ؟ آزمایش کنترل شده این است که در آن دو آزمایش یکسان به طور همزمان انجام می شوند و همه ی عواملی که بر این آزمایش مؤثرند یکسان است به جز یکی ازآنها.

 فرضیه ردی چه بود ؟ نوزادان کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس ها روی گوشت فاسد به جای

می گذارند ، به وجود می آیند .

 نظریه ردی چه بود ؟ مگس خود به خود از گوشت گندیده به وجود نمی آید ، بلکه هر مگس حاصل تخم گذاری مگس دیگر است .

 ردی نتایج آزمایش ها وتحقیقات خود را درچه کتابی منتشر کرد ؟ آزمایش هایی درباره پیدایش حشرات

علوم زیستی را تعریف کنید؟ علوم زیستی مجموعه علومی است که منجر به شناخت علمی موجودات زنده و عوامل مؤثر بر آنها می شوند.منظور از دانش علوم زیستی چیست؟ یعنی مجموع آگاهی هایی که پژوهشگران علوم زیستی با استفاده از روش علمی ، درآزمایشگاه یا در محیط زیست طبیعی موجودات زنده به دست آورده اند.

شاخه های مهم علوم زیستی کدام اند؟

 علوم زیستی پایه ای -علوم زیستی کاربردی

منظور از پژوهش های علوم زیستی پایه ای چیست؟مثال بزنید؟ پژوهش های علوم زیستی پایه ای به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت می گیرد- مثال: تحقیق دربارۀ چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان.

منظور از پژوهش های علوم زیستی کاربردی چیست؟مثال بزنید؟ پژوهش های علوم زیستی پایه ای به منظور استفادۀ انسان از پدیده های زیستی ، برای زندگی بهتر صورت می گیرد- مثال: چگونگی استفاده از قوانین وراثت

روش علمی را برای چه موضوعاتی می توان به کار برد؟ روش علمی فقط برای موضوع هایی کاربرد دارد که بتوان آنها را در آزمایشگاه یا در طبیعت مشاهده ، اندازه گیری یا آزمایش کرد.

دو علمی که بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارد کدام اند؟ فیزیک و شیمی

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید