سئوالات درس : زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دوم

سئوالات  درس : زیست شناسی  پیش دانشگاهی          فصل دوم

برای کدام عمل زیر از آنزیم محدود کننده استفاده می شود؟

الف- غربال کردن                ب- برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA

ج- جدا کردن ژن خارجی از پلازمید            د- جدا کردن دو رشته DNA از هم  

در مهندسی ژنتیک برای برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA از کدام مولکول استفاده می شود؟

الف-آنزیم محدود کننده      ب- آنزیم لیگاز    ج- RNA پلی مراز      د- آنتی بیوتیک  

کلون شدن ژن یعنی چه؟

الف- ساخته شدن نسخه های یکسان از روی ژن               

ب- جداشدن ژن ها از DNA های نوترکیب

ج- ساخته شدن نسخه های متفاوت از روی ژن                

 د- ساخته شدن نسخه های نوترکیب از روی ژن

DNA نوترکیب از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

الف- DNA باکتریوفاژ و پلازمید         ب- ژن خارجی و کروموزوم اصلی باکتری

ج- کروموزوم اصلی باکتری و وکتور                     د- ژن خارجی و پلازمید  

یک مولکول DNAحلقوی که nجایگاه برای تأثیرآنزیم های محدودکننده دارد،به هنگام تجزیه شدن چند قطعه تولید می کند؟            

 الف- n                   ب- n2                  ج- 1+ n                   د- 1- 

کدام مورد زیر مربوط به دست ورزی ژن در گیاهان نمی باشد ؟

الف- تنظیم سرعت رسیدن میوه ها                 ب- گیاهان مقاوم به حشره کش ها  

ج-  علف های هرزمقاوم به علف کش ها           د-  گیاهان مقاوم به شرایط خشکی  

پلازمیدها که نوعی مولکول DNA حلقوی هستند. در درون کدام جانداران حضور دارند و می توانند مستقل از کروموزوم اصلی جاندار همانندسازی کنند؟        

الف- سیاهک ها             ب- مخمرها           ج- زنگ ها             د- باکتری ها

عمل کدام آنزیم در مهندسی ژنتیک بر سایر آنزیم ها مقدم است ؟ 

الف- آنزیم محدود کننده   ب- DNA لیگاز   ج- RNA پلی مراز    د- DNA پلی مراز

با تاثیر آنزیم محدود کننده بر یک DNA  حلقوی که 3 جایگاه تشخیص آنزیم دارد. به ترتیب چند پیوند فسفودی استری می شکند و چند قطعه ایجاد می شود؟        

 الف- 3و 3                   ب- 4 و 6                ج- 6 و 3                   د- 3 و 4  

کدام گزینه نوعی مولکول DNA حلقوی است که درون باکتری ها حضور دارد و می تواند مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانندسازی کند؟         

الف- ژنوم                ب- پلازمید               ج- کلونی                     د- وکتور

الف- اولین وکتور گیاهی وعامل بیماری گال چه نام دارد؟ ب- محققان چگونه از این وکتور برای انتقال ژن به گیاهان استفاده می کنند؟

الف- مهندسی ژنتیک چیست؟ب- اولین جانداری که با روش های مهندسی ژنتیک تغییر پیدا کرد چه نام دارد؟

الف- هدف پروژه ژنوم انسان چیست؟ ب- توالی اولین موجود پرسلولی که نقشه برداری شد، مربوط به کدام موجود است؟

الف- ژن درمانی چیست؟ ب- درژن درمانی بیش تراز چه سلولهایی استفاده می شود.چرا؟ ج- روش اجرای ژن درمانی را شرح دهید؟

 

الف- جایگاه تشخیص آنزیم چیست؟ب- آنزیم محدودکننده EcoR1برروی DNAانسان وپلازمیدبه ترتیب چند جایگاه تشخیص آنزیم را شناسایی می کند. دلیل آن را بنویسید؟

به چه دلیل پلازمیدها را کروموزوم کمکی می نامند؟ 

مهندسان ژنتیک برای تولید ژن به مقدار انبوه چگونه عمل می کنند؟ 

نحوه تشکیل گوسفند دالی را شرح دهید.               

روش تهیه واکسن در مهندسی ژنتیک چگونه است؟ 

درشکل زیر مراحل تولید DNAنوترکیب نشان داده شده است .نام آنزیم های 1و2 را بنویسید؟

 

درشکل زیرچهار مرحله ی اصلی مهندسی ژنتیک نشان داده شده است آنها را بنویسید؟              

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 94 بازدید