سئوالات زیست شناسی 1 پیش دانشگاهی نوبت اول

             سؤالات درس : زیست شناسی 1             نوبت اول        

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

الف)وقتی یکی از کدون های پایان در جایگاه   P ریبوزوم  قرار گیرد ترجمه پایان می پذیرد.

ب) اگر کد DNA  (  (ACGباشد آنتی کدون آن  (ACG ) است .

ج) سیانو باکتری ها اولین فتوسنتز کنندگان کره زمین بوده اند.

د)درجدید ترین روش کلون کردن جانداران ازهسته سلول های جنینی استفاده می شود.

جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید.

الف) مناطقی از DNA  که رونوشت آنها در mRNA  بالغ باقی می ماند .............. نام دارد.

ب) آمیزش ناهمسان پسندانه فراوانی افراد .................... جمعیت را کم می کند.

ج)طبق نظریه مالتوس رشد جمعیت انسانی به صورت تصاعد .................. است.

د)طبق نظریه سوپ بنیادین جو اولیه زمین فاقد گاز ............... بوده است.

ه)آلل نامطلوب مغلوب ...................... از آلل نامطلوب غالب از جمعیت حذف می شود.

در عمل ترجمه :

الف)tRNA آغاز گر در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد ؟ وچه آمینو اسیدی را با خود حمل می کند؟

ب)چه موقع ترجمه خاتمه می پذیرد؟

ج) اگر در اثر جهش کد ATAبه کد  ATTتبدیل شود چه اثری در بیان ژن (پروتئین ساخته شده )خواهد داشت ؟چرا؟

الف)محل ساخت ومحل فعالیت  RNAپلی مراز II در یوکاریوت ها را مشخص کنید.

ب)مهارکننده برروی کدام بخش اپران قرار می گیرد؟

ج)توالی افزاینده به چه ملکولی تعلق دارد؟

پاسخ کوتاه دهید.

الف)کدام مرحله مهندسی ژنتیک مربوط به جداسازی باکتری هایی است کهDNA نوترکیب را جذب کرده اند؟ جداسازی این باکتری ها به کمک چه ماده ای صورت می گیرد؟
ب)برای بریدن پلازمید از چه آنزیمی استفاده می شود؟

ج)مناسب ترین وکتور گیاهی چه نام دارد؟

د)دوهدف پروژه ی ژنوم انسان را بنویسید.

اگر توالی زیر مربوط به جایگاه شناسایی یک آنزیم محدود کننده باشد بهترین نوکلئوتید به جای علامت سوال  چیست ؟

AGCAT?CT

پاسخ کوتاه دهید.

الف)میکروسفر از چه مولکول هایی ساخته شده است ؟

ب)دایناسورها درکدام انقراض گروهی از بین رفته اند ؟

ج)متنوع ترین گروه جانوران درتاریخ زمین کدامند؟

د)پرندگان از تحول کدام گروه از جانوران به وجود آمده اند ؟

ه)با توجه به نظریه درون همزیستی منشا میتوکندری چیست؟

فرضیه ای که بر اساس تحقیقات سچ و آلتمن شکل گرفت را بنویسید؟(سه مورد)

الف)طبق نظریه ترکیبی دوعلت گوناگونی ژنی در جمعیت رانام ببرید؟

ب) درخت تبار زایشی با استفاده از اطلاعات چه مولکول هایی رسم می شود؟

تعریف کنید :         الف)نیای مشترک:                ب)اندام همولوگ:                 ج )ژن درمانی:

طبق نظریه انتخاب طبیعی علت زیاد شدن پروانه های شب پرواز فلفلی تیره درمناطق صنعتی را توضیح دهید .

اگر در نمودار توزیع یک صفت پیوسته انتخاب طبیعی فنوتیپ های آستانه را برفنوتیپ های حدواسط ترجیح دهد .

الف)چه نوع انتخاب طبیعی صورت گرفته است ؟

ب)این نوع انتخاب در چه محیط هایی روی می دهد ؟

                                                A   A          S    A                  

در مناطق مالاریا خیز شایستگی افراد   Hb Hbو  Hb Hb را مشخص کنید.

الف)اثر شارش ژن در تنوع جمعیت چیست ؟    ب) رانش ژن در چه جمعیت هایی شدید تر است؟

ج)عدم جفت گیری وزغ بزرگ با وزغ کوچک درخت بلوط مربوط کدام سد جداکننده است ؟ ونوع جدایی آن چیست؟

د)وجود دوگونه مارمولک شاخ دار در کالیفرنیا نشان دهنده کدام نوع گونه زایی است؟

در جمعیت انسانی64% افراد دارای نرمه گوش آزاد هستندوالل آزاد نسبت به الل پیوسته غالب است.درصورتی که جمعیت درحال تعادل هاردی – واینبرگ باشد مشخص کنید:       الف) فراوانی افراددارای نرمه گوش پیوسته                 ب)فراوانی افرادخالص غالب

اگربین کروماتیدهای غیرخواهری زیرکراسینگ اورصورت گیردگامت های نوترکیب رامشخص کنید.

 

                                                                                                       ---------B----------------A- ------

                                                                                                       ---------B------        ------A------

                                                                                                       ---------b-------      -------a------- 

                                                                                                       ---------b-------------------a------

 

/ 0 نظر / 36 بازدید