ساخت ایمیل رایگان در سایت یاهو

ساخت ایمیل رایگان در سایت یاهو 

چگونهآیدی یاهویاصندوق پست الکترونیک (ایمیل) یاهو داشته باشیم‌؟

گام اول برای چت کردن و نامه نگاری با استفاده از سرویس رایگانیاهوایجاد صندوق پستی می‌باشد. برای این کار پس از وصل شدن بهاینترنت بهصفحهٔ اصلییاهو به نشانیYahoo.com بروید و روی Sign Up (عضوشوید) کلیک نمایید.

 

صفحهٔ جدیدی باز می‌شود ویاهواز شما می‌خواهد که برایعضویت به پرسش‌ها پاسخ دهید و آی دی و رمزی برای خود انتخاب نمایید.

١- در باره خودتان بگویید Tell us about yourself

نام من My Name:
در خانه‌های مربوطه،نام First name ونام خانوادگی Last name خود رابا حروف انگلیسی وارد کنید، بهتر است از نامی مستعار استفاده کنید، و چون درنامه‌هایی که به دوستانتان خواهید نوشت این نام خواهد آمد‌، بهتر است نامی محترم وبا کلاس انتخاب شود.
جنسیت Gender :
با کلیک روی چهار گوشآبی رنگ کنار Select One یکی از دو حالتمذکر Male یامونث Female را انتخاب و روی آن کلیک نمایید.
تاریخ تولد Birthday :
با کلیک روی چهارگوش آبی رنگ کنار Select Month یکی ازماه‌ها را انتخاب و کلیک نمایید. در خانهٔروز Day یکی از روز‌های ماه را به عدد بنویسید و در قسمتسال Year باید مطابق سال میلادی سال تولد خود را بنویسید و بهتر است سال تولدی بزرگتر ازهجده سال را برگزینید.
جایی که زندگی می‌کنم I live in:
البتهیاهوکشور شما را تشخیص می‌دهد، اما می‌توانید آنراعوض نمایید.
کد پستی Postal Code:
کد پستی پنج رقمی خود یاهر عدد پنج رقمی دیگری را وارد کنید. اگریاهوبا اخطاری قرمز رنگکد پستیشما رانپذیرفت در قسمتجایی که زندگی می‌کنم I live in یکی از کشورهایی که کد پستی ندارند انتخاب کنید مانند Afghanistan یا Aruba یا Iraq

٢- آی دی و رمز عبوری را انتخاب کنید Select an ID and password

 

آی دی و ایمیل یاهو Yahoo! ID and Email:
آیدی ID مخفف Identification به معنای هویت می‌باشد که همراه با علامت @ وعبارت yahoo.com ایمیلشما را تشکیل خواهند داد. در جلوی Yahoo! ID and Email باید کلمه یا عبارتی را انتخاب و وارد کنید که از این پس به عنوانآی دییاهویتیاشناسهیانام کاربریو قسمت اصلی ایمیل شما شناخته خواهد شد. کلمه یا عبارتانتخابی شما باید متشکل از حروف انگلیسی و یا حروف همراه اعداد یا علامت آندرلاین «_» و یا یک دات « ‌. » باشد و حتما با یک حرف شروع شود و حروف بدون هیچگونه فاصلهاز هم نوشته شوند.
تعداد حروف و اعداد و علامات انتخابی باید حداقل چهار وحداکثر ۳۲ عدد باشد. کلمات طولانی تر یا دور از ذهن فورا انتخاب می‌شوند. با کلیکروی علامت Check متوجه می‌شوید که آی دی شما پذیرفته شده است و در غیر این صورتمی‌توانید یکی از چند آی دی پیشنهادی یاهو را برگزینید. همچنین با کلیک روی چهارگوشآبی رنگ کنار yahoo.com می‌توانید یکی از ایمیل های جدید یاهو ymail.com یا rocketmail.com که امکان پذیرش آی دی کوتاه و زیبا تر در آنها بیشتر است رابرگزینید، گرچه در صورت انتخاب یکی از این دو در هنگام چت کردن باید تمامی عبارتایمیل را وارد نمایید.
با طی این مرحله شما دارای ایمیلی مانند این example@yahoo.com خواهید شد که با آن می‌توانید برای دوستانتان نامه بفرستید و یاچت کنید. در این مثال example همان آی دی انتخابی شماست.
رمزعبور Password: در انتخاب رمز عبور چند نکته را مد نظر داشته باشید: کلمهیا عبارت انتخابی باید دارای شش الی ۳۲ حرف باشد، فاصله‌ای بین حروف وجود نداشتهنباشد، از نام و آی دی تان استفاده نکنید.

رمز عبورنسبت به بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی حساس است و اگراز شکل بزرگ حروف استفاده کردید آنرا بیاد داشته باشید؛ کامپیوترتان درحالت انگلیسینویسی باشد، یا اگر در حالت فارسی باشد در هنگام وارد کردنرمز عبوراین موضوع را مد نظر داشتهباشید.

 

برای آنکه رمزی قوی و قابل اطمینان داشته باشید از ترکیبی از حروف و اعداد وعلایم و بزرگ و کوچک بودن حروف بهره برید پیشنهاد می‌کنم عبارتی که از یاد نمی‌بریدمانندسردرگمرا انتخاب ولی آنرا بهانگلیسی sardargom بنویسید و بکار برید. یاهو

/ 0 نظر / 36 بازدید