سئوالات امتحان درس: زیست 1 ازص25تاص33

 

سئوالات امتحان درس: زیست 1           پایه: دوم تجربی

لیزوزوم ها توسط کدام اندامک های درون سلول ساخته می شوند؟

الف) شبکه آندوپلاسمی زبر و میتوکندری   ب) شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی  

ج) شبکه آندوپلاسمی صاف و دستگاه گلژی د) شبکه آندوپلاسمی صاف و شبکه آندوپلاسمی زبر  

سانتریول ها در کدام پدیده نقش ندارند؟               الف) تشکیل دوک تقسیم   

ب) تشکیل تاژک و مژک    ج) تشکیل ریز رشته ها   د) سازمان دهی میکروتوبول ها  

آنزیم هایی که بافت های بین انگشتان دست و پا را در دوران جنینی نابود می کنند، از کدام اندامک درون سلول ترشح می شوند؟

الف)ریبوزوم      ب) شبکه آندوپلاسمی        ج) دستگاه گلژی         د) لیزوزوم

درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

الف - یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، ذخیره ی یون کلسیم است . (          )

ب - ریبوزوم های باکتری به ریبوزوم های سیتوسل شباهت بیشتری دارند ، تا به ریبوزوم های کلروپلاست ها ومیتوکندری ها  . (           )

ج - پادتن ها پس از ترک شبکه ی آندوپلاسمی زبر، به میتوکندری منتقل می شوند. (            )

د- به منظور تشکیل گلیکوپروتئین درشبکه آندوپلاسمی زبرمولکولهای قند رابه پروتئین اضافه می کنند.(            )

هر یک از اعمال زیر در کدام اندامک سلولی انجام می گیرد ؟   

  الف - نشانه گذاری مولکول ها (              ب – غشاسازی    (          )

ج - ساخت لیزوزوم (        )      د - سم زدایی    (           )

عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست ؟ 

تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عاملی بستگی دارد ؟

 

واکوئل ضربان دار در چه جانداری دیده می شود ووظیفه آن چیست؟

                                                       

گیاهان چگون توسط واکوئل مرکزی باعث جذب حشرات و یا دفع آفات گیاهی می شوند ؟

 

دو نقش شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول ها ی کبد را بنویسید .

سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید.

الف- منظوراز دستگاه غشایی درونی چیست؟

ب- وظیفه دستگاه غشایی درونی چیست؟

الف- پلاسمودسم چیست ؟

ب- چه موادی از طریق آن از یک سلول به سلول های مجاور منتقل می شوند ؟ (2مورد)       

چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها یکپارچه وبدون منفذ است ؟

دو مورد از اجزای بدون غشای درون سلول یوکاریوتی را نام ببرید .

انواع پروتئین های غشا را نام ببرید ونقش یکی از آنهارابه دلخواه  بنویسید؟

 

                                                       

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید