سؤالات درس: علوم زیستی کلاس اول دبیرستان دی ماه 89 نمونه 1

        

آخرِین مرحله ِی  روش علمی ،کدام مرحله می باشد؟

الف -  انتشار گزارش Ο       ب – فرضیه سازی Ο        ج – نتیجه گیری  Ο       د - ثبت یافته ها Ο

تقسیم غیر عادی سلول ها را چه می نامند؟

الف- میوز Ο                    ب- میتوز   Ο                 ج- سرطان  Ο             د- تقسیم دوتایی   Ο

کدام یک از اجزای زیر فقط در سلول های گِیاهِی مشاهده می شود؟

الف - غشای پلاسمایی  Ο     ب - کلروپلاست   Ο         ج - هستک   Ο              د - لیزوزوم   Ο

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید0

الف -  به لاِیه ِی کوتِینِی روِی روپوست......................... می گوِیند0

ب – ساده ترِین وناپاِیدارترِین وِیتامِین ................. نام دارد 0

ج – گلوتامات مونوسدِیم ها به عنوان..................  به غذا اضافه شده و عارضه ی آن ..................  است.

جدول زیر را کامل کنید:

مواد درشت 

واحد های سازنده

 

اسِید چرب و گلِیسرول

گلیکوژن

 

 

اسِید آمِینه

هر یک ازموارد ستون سمت راست با کدام موارد از ستون سمت چپ ارتباط دارد،آن ها رابه هم وصل کنید:

              آزادکردن انر‍‍ژِی مواد                                         ویتامین A

              راشیتیسم                                                      کلروپلاست

             گزروفتالمِی                                                     مِیتوکندرِی

              فتوسنتز و غذاسازِی                                          کلسِیم

درمورد هِیدرات هاِی کربن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف - معروف ترِین مونو ساکارِیدها                

ب – معروف ترِین دِی ساکارِیدها                 

ج- بیماری کمبود پروتئین                      

د- ِیکِی از پلِی ساکارِیدهاِی مهم طبِیعت

هریک ازنقش های زیر مربوط به کدام مواد معدنی می باشد؟

الف – ساختن هورمون تِیروکسِین (                  )    ب – انتقال گازهاِی تنفسِی (                          )

منظور از علوم زِیستِی چِیست ؟

الف – منظور از پژوهش های علوم زیستی پاِیه اِی چیست؟

ب - دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد درعلوم زیستی دارند کدامند؟

بیماری عقب ماندگِی ذهنِی وجسمِی چه نام دارد،وبراثر کمبود کدام ماده معدنِی ایجاد می شود؟ 

علت نفوذ پذیری انتخابی غشاء پلاسماِیِی چیست ؟

 

فتوسنتز را تعرِیف کرده،مهم ترِین فتوسنتزکننده ها کدامند؟

الف- مِیان برگ راتعرِیف کنِید0

ب- سلول هاِی نگهبان روزنه با دِیگر سلول هاِی روپوست (اپِیدرمِی) چه تفاوت هاِیِی دارند؟

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مِی‌باشد. علت را بنوِیسِید ؟

علت تغِیِیر رنگ مِیوه‌ها ِی برِیده شده مثل سِیب وموزو تند شدن روغن چِیست؟

شکل یک کروموزوم را رسم کرده،اجزای آن را نامگذاری کنید0

با توجه به شکل های زیر به سئوالات پاسخ دهید :

الف- نام دو سلول زِیر را بنوِیسِید0

/ 0 نظر / 17 بازدید