نمونه سئوالات زیست شناسی وآز 1

نمونه سئوالات زیست شناسی وآز 1           

 

1- جنس تار عنکبوت از0000000است0

 

2- مهم ترین عنصرموثردرایجادگوناگونی جانداران 000000نام دارد 0

 

3- توانایی تنیدن تارتوسط عنکبوت 000000است0

 

4- بیش ترین ترکیب سازنده ی بدن جانداران  بعداز آب ترکیبات 0000000هستند 0 

 

5- دو ویژگی تار عنکبوت را بیان کنید؟

 

6- هراتم کربن حداکثرچند پیوندبا سایرعناصرمی تواند تشکیل دهد چرا ؟

 

7- تفاوت جانداران با یکدیگر به سبب تفاوت درمولکول های کوچک است یا تفاوت دردرشت مولکول ها؟

 

8- تار عنکبوت در زیر میکروسکوپ به چه صورتی دیده می شود ؟

 

9- دو پلی مررا نام برده ومونومرهرکدام را بنویسید ؟

 

 

10- دوگروه مهم مولکول های زیستی که باعث ایجاد گوناگونی در جانداران می شوند کدامند ؟

 

 

11- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

 

الف -  ماده آلی :

 

ب – اسکلت کربنی :                                     

 

ج – هیدروکربن :

 

د – پلی مر :

 

 

 kh-h-motlagh 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید