نمونه سئوالات زیست شناسی 2 فصل 6 سوم تجربی

 

 

شکل های زیر کدام نوع جهش کروموزومی را نشان می دهد ؟   

 در مورد چرخه سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 الف- همانند سازی DNAدر کدام مرحله از چرخه سلولی رخ می دهد؟   

 ب- همانند سازی سانتریول ها در چه مرحله ای انجام می شود؟        

 در کدام جانور نر، الگوی کروموزم ای جنسی XO است؟

 ب- در کدام موجودات زنده ، جانور نر کروموزم های جنسی XX دارد؟

چرا تقسیم سلول های یوکاریوتی پیچیده تر از سلول های پروکاریوتی است؟

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف- ساده ترین تقسیم در چه موجوداتی دیده می شود؟ 

ب- چه سلول هایی هسته سازمان یافته دارند؟

ج- ملخ نر چند کروموزوم آتوزوم و چند کروموزوم جنسی دارد؟

د- مواردی را که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهند را بنویسید؟

 اصطلاحات زیر را تعریف کنید

الف - سیتوکینز چیست؟

ب - نقاط وارسی چست؟

 در انسان سلول های پیکری ...... و سلول تخم .......می باشد.

هاپلوئید – هاپلوئید     هاپلوئید – دیپلوئید      دیپلوئید – هاپلوئید           دیپلوئید – دیپلوئید               

 فرمول کروموزومی   11A+X  مربوط به اسپرم کدام جانور زیر است؟

 پرنده                  پروانه                    خروس                       ملخ  

در کدام نوع جهش کروموزومی قسمتی از کروموزوم شکسته شده و به کروموزوم غیرهمتا متصل می شود.

معکوس شدن          جابه جایی            کمبود          مضاعف شدن   همانند سازی کلروپلاست ها در کدام مرحله  ی چرخه سلولی انجام می گیرد؟

G1               G2                سیتوکینز                    میتوز 

نقاط اصلی وارسی در کجای چرخه ی سلولی قرار گرفته اند؟

 ابتدای G1 و S‌و G2                       انتهای G1 و S و G2             
انتهای
G1 و G2 وسیتوکنیز             انتهای G1 و G2 و میتوز             

سنتزDNA و همانند سازی اندامک ها به ترتیب در کدام مرحله از چرخه ی سلولی انجام می شود؟

 G1 – S             G1 – میتوز            S - میتوز              G2 - S             

/ 0 نظر / 42 بازدید