سئوالات امتحانی درس زیست شناسی 2 کلاس سوم تجربی

کدام سلول در ایمنی هومورال نقش دارد؟

الف) لنفوسیت B Ο              ب) پلاسموسیت Ο              ج) لنفوسیت T Ο             د) ماکروفاژ Ο 

نقاط اصلی وارسی در کجای چرخه ی سلولی قرار گرفته اند؟

الف) ابتدای G1 و S‌و G2         Ο                                ب) انتهای G1 و S و G2       Ο             
ج) انتهای
G1 و G2 وسیتوکنیز   Ο                                د) انتهای G1 و G2 و میتوز     Ο             

کدام قسمت از گوش در شنوایی نقش ندارد؟

الف) بخش حلزونی شکل   Ο                                          ب) مجاری نیم دایره   Ο   

ج) استخوان رکابی          Ο                                          د) عصب شنوایی      Ο

کدام یک از هورمون های زیر استروییدی نمی باشد؟

الف) آلدوسترون  Ο          ب) کورتیزول   Ο            ج) تستوسترون   Ο            د) پاراتورمون  Ο

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید ؟

الف – مرکز پردازش اطلاعات شنوایی در لوب .......... قشر مخ قرار دارد.

ب – جانوری که سرومغز ندارد ودارای ساده ترین دستگاه عصبی می باشد ..........نام دارد.

ج– اگر قطعه ای ازیک کروموزوم که براثر شکسته شدن جدا شده است و به کروموزوم غیرهمتا متصل شود جهش را ........... می نامند.

د – سلول هایی که تحت تأثیر هورمون قرار می گیرند................... نامیده می شوند .

کدام یک از جملات زیرصحیح وکدام یک غلط می باشد ؟

الف – طبق مدل پیشنهادی واتسون وکریک،پله های نردبان DNA ،ازگروه های قند – فسفات تشکیل شده اند.(     )

ب- هورمون ها ، پیک های شیمیایی هستند که عمل تند و عمر طولانی دارند .(       )

ج – در باکتریها ، دوراهی های همانند سازی در یک نقطه بوجود می آیند. (       )          

د – میکروب هاوموادی چون گلوکزواکسیژن می توتنند از سد خونی- مغزی عبور می کنند . (       )      

 گیرنده های هریک از هورمون های زیر در چه بخشی از سلول هدف قرار دارد؟

الف- انسولین (              )   ب- تیروکسین (              )   ج – FSH(             )   د- کورتیزول (              )

به پرسش های زیرپاسخ دهید :

الف )این نوع دیابت معمولأ بعداز چهل سالگی ایجاد می شود.

ب )در کدام نوع دیابت تعداد گیرنده های انسولین کم است.

ج) کدام نوع دیابت،نوعی بیماری ارثی خودایمنی است .  

چ - کدام بخش زبان بیشترین حساسیت را به شیرینی نشان می دهد؟

ح - در صورتی که تصویر اشیای نزدیک پشت شبکیه تشکیل شود ، فرد به چه بیماری مبتلا است ؟ 

اصطلاحات زیرراتعریف کنید :

الف- التهاب :

ب- سیتوکینز :  

الف- چرادرحالت استراحت نورون،(پتانسیل آرامش) داخل سلول درمقایسه با خارج سلول منفی تراست ؟

ب- چرا هدایت پیام عصبی دررشته های دارای میلین سریع تر است ؟

الف- نقش شیپور استاش چیست ؟

ب- چگونه مار زنگی در تاریکی مطلق با نهایت دقت می تواند طعمه را شکار کند؟

الف- در بیماری MS کدام بخش مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می گیرد؟

ب- در فرایند التهاب ، هیستامین از کجا ترشح می شود و چه نقشی دارد؟

 

پاسخ صحیح پرسشهای زیر را بنویسید0     

الف- سخت شامه از کدام نوع بافت تشکیل شده است.

ب- بزرگترین لب مغز در آدمی کدام است .

ج- رابط بین دو نیمکره ی مخچه چه نام است .

د- کار احتمالی هورمون ملاتونین در انسان چیست.

ح- کدام هورمون در استخوان و کلیه موجب افزایش کلسیم خون می شود.

گریفیت با چه آزمایشی پی بردکه باکتری های بدون کپسول دربدن موش،کپسول دارشده اند؟

در قطعه ای از مولکول DNA که از 1000 نوکلئوتید تشکیل شده است  200 باز آدنین وجود دارد0

باذکردلیل(یاارائه راه حل )تعدادبازهای سیتوزین دراین قطعه ی DNA را بنویسید ؟

طرح های زیر سلول پیکری دوجانداررانشان می دهد،باتوجه به فرمول کروموزومی آن ها،نام هرجانداروجنسیت هرسلول را مشخص نمایید

شکل زیر برش عرضی نخاع را نشان می دهد0 بخش های شماره گذاری شده چه نام دارند؟

/ 0 نظر / 12 بازدید