فصل 9 ( تولید مثل گیاهان )

2- کدام سلول برای ژن آنزیم کاتالاز، تنها یک نوع آلل دارد؟                                                                              1)تار خزه.                         2)لپه ی سویا.              )ریزوئید سرخس.                       4)اندوخته ی لوبیا.

3- گامتوفیتِ ماده ی کدام، فاقد آرکگن است؟             1)خزه.             2)پنبه.            3)سرو.         4)سرخس.

4- همتای آندوسپرمِ کاج، در سرخس کدام است؟       1)پروتال.         2)هاگینه        3)خورش        4)اسپوروفیت جوان.

5- گرده افشانی کدام را، حشرات انجام می دهند؟        1)گل چمن.            2)گل ستاره.           3)بید.          4)بلوط.

6- به طور معمول، در دانه ی رسیده ی کدام گیاه، تمامی سلول ها، عدد کروموزومی یکسان دارند؟                                      1)نخود.                          2)ذرت                      3)گندم                           4)کاج.

7- در گیاه کاج، کدام جزء گامتوفیت محسوب می شود؟     1)تخمک       2)پولک     ۳)دانه ی بالدار       4)آرکگن.

8- کدام نوع گرده افشانی به طور معمول در یک گل که پرچم و مادگی آن با هم در یک زمان می رسند، انجام می شودو افراد حاصل به هم و به والد خود شباهت بیشتری دارند؟     1)مستقیم.        2)به وسیله ی باد      3)مصنوعی      4)به وسیله ی حشرات.

9- در گیاهان  محصول فعالیت اندام های زایا تشکیل کدام گزینه می باشد؟      1)دانه ی گرده و سپس سلول زایشی.                    2)تخمک و سلول زاینده ی تخمک.           3)سلول زاینده ی گرده و دانه گرده.             4)سلول تخم و سپس دانه.

10- در کدام گیاهان دو گامت نر با دو سلول از گامتوفیت ماده ترکیب می شوند؟ به همین دلیل به آن لقاح دوتائی گفته می شود؟ 1)نهان زادان آوندی                  2)نهاندانگان.            3)مخروط داران.                       4)خزه گیان.

11- کدام گزینه یک سلول تولید مثلی هاپلوئید است و گیاهی که از نمو آن حاصل می شود، چه نام دارد؟                                1)هاگ ـ گامتوفیت                      2)هاگ ـ اسپوروفیت.          3)گامت ـ گامتوفیت.                  4)گامت ـ اسپوروفیت.

12- کدام گزینه برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می دهند و کار آن ها ذخیره یا انتقال مواد غذائی به رویان است؟         1)لپه ها.          2)غلاف ها             3)قلاب ها.             4)پوشش های دانه.

13- هاگ که یک سلول تولید مثلی هاپلوئید است به کدام طریق حاصل شده و گیاهی که از نمو آن به وجود می آید، چه نام دارد؟

1)میوز ـ گامتوفیت       2)میتوز ـ اسپوروفیت.        3)تقسیم دوتائی ـ گامتوفیت.         4)تقسیم دوتائی ـ اسپوروفیت.

 14- گامتوفیت ماده در گیاه نهاندانه همان ..... ....است.

1 )تخمزا          2  )کیسه رویانی                    3)اسپوروفیت ماده         4)گرده رسیده

15- در تخمک کدامیک بیش از یک گامت ماده بوجود می آید؟   1)کاج            2)نخود             3)گندم           4)نعناع

16- گامتوفیت ماده ی کدام گیاه فاقد آرکگن است؟     الف)‌کاج        ب) سرخس         ج) لوبیا           د) خزه                                                                                                     

17- کدام بخش خزه تک سلولی است؟    1)آنتریدی       2)آرکگن          3)انتروزوئید                   4)تار

18- در سرخس تعداد کروموزومهای کدامیک با بقیه متفاوت است؟    1)هاگینه    2)برگ شاخه    3 )پروتال         4 )ریزوم

19- از یک سلول مادر هاگ ماده(پارانشیم خورش)چند کیسه رویانی تولید میشود؟    1)1        2)2      3 )4     4)8

20- منبع تغذیه اسپوروفیت نورسته سرخس کدام است؟   1)آندوسپرم         2)برگ شاخه     3)هاگدان       4)پروتال

/ 0 نظر / 38 بازدید