سئوالات علوم زیستی همراه با پاسخ فصل چهارم

مهم ترین فتوسنتز کننده ها:گیاهان - جلبک های سبز

فتو سنتزراتعریف کنید؟: تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی در غذا ها

مواد مصرفی در فتوسنتز: آب- دی اکسید کربن

محصولات فتوسنتز:اکسیژن- گلوکز- سلولز- چربی- پروتئین

مهم ترین محصول فتو سنتز:گلوکز

اولین آزمایش در مورد فتو سنتزچه کسی انجام داد؟ ون هلمونت

در طرا حی آزمایش ون هلمونت چه نقصی وجود داشت؟ عدم کنترل عوامل دیگر

ون هلمونت درآزمایش مربوط به فتوسنتزچرا روی بشکه را پوشانده بود؟او با این کار اجازه می داد تا گازهای بین هوا وباکتری ها ی درون خاک مبادله شود.

 مهمترین عوامل مؤثر بر فتوسنتز را نام ببرید. 1 – آب  2- دما  3 - نور4- دی اکسید کربن

برگ به عنوان اندام اصلی فتوسنتز کننده ی گیاه می باشد به دلایل زیر:

1- داشتن کلروپلاست (کلروفیل)  2- داشتن آوند برای جذب آب

3- داشتن روزنه برای جذب دی اکسید کربن  4-  پهن بودن برگ برای جذب نور

ساختار برگ:    روپوست   -  میان برگ   -  رگبرگ

ویژگی های سلول های نگهبان روزنه:

1-شکل آن ها با سایر سلول های روپوست متفاوت است

2- موجب باز و بسته شدن روزنه می شود.

3- این سلول ها در روپوست پایینی فراوان تر هستند

 4- بر خلاف سایر سلول های روپوست کلروپلاست دارند.

سلول های روپوست (اپیدرم) را با سلول های نگهبان روزنه مقایسه کنید.

1- شکل آن ها با سایر سلول های روپوست (اپیدرم) متفاوت است.

2- برخلاف سایر سلول های روپوست، کلروپلاست دارند.

 کوتین چیست؟سطحی از سلول های روپوست را که در تماس با هوای بیرون از برگ قرار دارد، ماده ای مومی به نام کوتین می پوشاند.

 دو کار مهم رگبرگ:     انتقال مواد     استحکام برگ

کوتیکول جیست؟ به لایه ی کوتینی روی پوست کوتیکول می گویند.

 وظایف کوتیکول چیست؟

1- مانع از نفوذ سرما به درون سلول می شود.

2- مانع از ورود میکروب به درون سلول می شود.

 3- مانع بیش از حد تبخیر آب می شود.

 آوندهای موجود در رگبرگ ها را نام ببرید و وظیفه ی آن ها را بنویسید.

1-    آوند چوبی: انتقال آب و املاح   

2- آوندهای آبکش : انتقال مواد غذایی ساخته شده محصولات فتوسنتز

میان برگ چیست؟بین لایه های روپوست بالایی و پایینی دو یا چند لایه ی سلولی کلروپلاست دار وجود دارد. این لایه ها میان برگ نامیده می شوند.

برای تبدیل گلوکزبه پروتیین به چه ماده ای نیاز است و این ماده چگونه تامین می شودتوضیح دهید؟

 نیتروژن – ازخاک - نیتروژن مورد نیاز گیاهان معمولا به صورت ترکیب های نیتروژن دار موجود در خاک که در آب حل می شوند،از راه ریشه به گیاه وارد می شود.باکتریهای که در خاک زندگی می کنند،به طور طبیعی این ترکیب های نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان را فراهم می کنند.

فایده کود های شیمیایی چیست؟

باعث افزایش محصولات کشاورزی می شوند

ضرر و زیان کودهای شیمیایی چیست؟

استفاده ی زیاد از آنها،محیط زیست را آلوده می کند و باعث بیماری انسان و جانوران می شود.

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید