سئوالات زیست 2ازص26تاص54

نام ونام خانوادگی :      پایه : سوم تجربی       درس : زیست 2        گروه A

1 - کدامیک مرکز دریافت، کنترل و تقویت پیام های حسی می باشد؟

مخچه                تالاموس              هیپوتالاموس              قشر مخ  

 

2 - تنظیم انقباض ماهیچه های قلبی و صاف و تنظیم کار غدد ،به عهده ی کدام نوع دستگاه عصبی است ؟

3 - بیشتر قشر مخ وال به پردازش چه نوع اطلاعاتی اختصاص یافته است ؟

4 - موادی را که از سد خونی-مغزی عبور می کنند ، نام ببرید؟

5- سخت شامه از کدام بافت تشکیل شده است؟(              )  بزرگترین لب مغز در آدمی کدام است ؟(                 )

6 -  شبکه ی گسترده ای ازنورون ها که تالاموس وهیپوتالاموس را به قسمت هایی از قشر مخ متصل می کند ؟

7 - کدام بخش از سیستم عصبی در مواقع هیجان های روانی یا جسمی ، بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد ؟

8 - در برش عرضی نخاع ،بخشی در وسط از جنس ماده ی 0000000 که شامل 000000000 نورون ها ست 0

وبخشی از جنس ماده ی 000000 که محتوی 00000و000000نورون ها ست 0

9 -  دستگاه عصبی مرکزی پلاناریا (از کرم های پهن)شامل چیست؟

 

10- در انعکاس زردپی زیر زانو وظیفه ی نورون رابط چیست؟

 

11- ویژگی های دستگاه عصبی را بیان کنید ؟(4مورد)

 

12- الف) جنس میلین چیست ؟  ب) اهمیت وجود غلاف میلین در تارهای عصبی چیست ؟

 

13- با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید 0

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی :            پایه : سوم تجربی     درس : زیست 2         گروه B

------------------------------------------------------------------------------

1 - کدام قسمت نقش عمده ای در حافظه ، یادگیری و احساسات دارد؟

جسم پینه ای        هیپوتالاموس             کرمینه            دستگاه لیمبیک  

2- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی از دو دستگاه تشکیل شده است، آنها را نام ببرید؟

3 - اعصاب پارا سمپاتیک چه اثری بر فشار خون دارند؟ (         ) اعصاب سمپاتیک چه اثری بر تعداد تنفس دارند؟

4 – این جانورسرومغز ندارد ودارای ساده ترین دستگاه عصبی می باشد ؟

5 -  پایین ترین بخش ساقه ی مغز کدام است ؟    

6 - رابط بین دو نیمکره ی مخچه کدام است ؟

7 - مایع مغزی – نخاعی در چه بخشی از پرده ی مننژ جای گرفته است ؟

8- هرعصب نخاعی یک ریشه پشتی ویک ریشه شکمی دارد،ریشه های پشتی محتوی نورون های 000000هستند 0

و ریشه های شکمی محتوی نورون های 0000000 هستند 0

 

9 - اگر به مخچه صدمه وارد شودفرد دچار چه مشکلاتی می شود؟

 

10– چرا رفتارپستانداران وپرندگان درمقایسه با سایر مهره داران پیچیده تر است ؟

 

11- چرا هدایت پیام عصبی دررشته های دارای میلین سریع تر است ؟

 

12- انواع نورون ها رانام ببرید،نقش هر کدام را بنویسید ؟

 

13- منحنی مقابل مربوط به پتانسیل عمل غشای نورون است ،علت مثبت تر شدن درون سلول (بالا رفتن منحنی

در A ) و پایین آمدن منحنی در B چیست ؟

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید