سئوالات درس: زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل سوم

1- گزینه صحیح را انتخاب کنید :

 

A-اولین مهره دارانی که در اقیانوس ها به وجود آمدند و نخستین مهره دارانی که از دریا بیرون آمدند به ترتیب کدام جانوران هستند؟    

1- ماهی های بدون آرواره ـ دوزیستان اولیه     

2- دوزیستان اولیه ـ خزندگان 

 3- ماهی های بدون آرواره ـ خزندگان    

  4- دوزیستان اولیه - دوزیستان امروزی

B- بقای حیات به وسیله ی کدام گزینه در خشکی ها تضمین شده است؟

1- تبدیل میکروسفرها به سلول ها

2- جلبک های خشکی و قارچ ها که زندگی خود را در سطح زمین آغاز کردند

3- پیدایش لایه اوزون در اتمسفر فوقانی                   

4- حشرات که یکی از اولین ساکنان خشکی بودند

C-  در دستگاه میلر پس از پایان آزمایش، کدامیک از ترکیبات زیر دیده نمی شد ؟

1 -  کربوهیدراتها     ٢- نوکلئوتیدها     3- اسیدهای چرب           4- آمینو اسیدها

D- کدام عامل باعث شد تا خزندگان کوچکتر، پستانداران و پرندگان به بقای خود ادامه دهند ؟

1- تبدیل آب و هوای خشک به مرطوب                    2- جابجایی قاره‏ها 

 3- کم شدن غذا                                           4- انقراض دایناسورها

E-  مخرب‏ترین انقراض گروهی کدام انقراض است ؟

1- انقراض اول    2- انقراض دوم   3- انقراض سوم    4- انقراض چهارم

F - کدام گزینه نادرست است؟                 

1- غشای سلول از لحاظ ساختمان به کواسروات ها شباهت دارد.

2- با ترکیب اسید و پروتئین می توان کواسروات ها را در آزمایشگاه مدل سازی کرد.

3- پژوهشگران اعتقاد دارند میکروسفرها اولین قدم به سمت سازماندهی سلول است.

4- میکروسفرها از جنس پروتئین هستند و دارای غشای دو لایه هستند.

G- بر طبق تئوری های حیات خاستگاه وراثت و خاستگاه متابولیسم کدام است؟

1- DNA و پروتئین        2- پروتئین و RNA      

  3- RNA, RNA         ۴- RNA و DNA  

H- قدیمی‏ترین و اولین گروه جانداران که در سطح زمین تشکیل شده‏اند، کدام‏اند ؟

1- یوکاریوت هوازی                            2- پروکاریوت اتوتروف  

3- پروکاریوت هتروتروف هوازی           4-  پروکاریوت هتروتروف بی‏هوازی

K- گسترش حیات به خشکی به کدام علت بوده است؟

1- پیدایش لایه اوزون                          2-  پیدایش اتوتروف ها   

  3- پیدایش سیانوباکترها                    4- پیدایش فرایند فتوسنتز

L- اولین جانورانی که از دریا به خشکی آمدند، کدام بودند ؟

1- بندپایان     2- مهره داران    3- ماهی‏های فاقد آرواره   4- ماهی‏های دوتنفسی

2- اصطلاحات زیرراتعریف کنید.    

الف- همیاری : 

ب- جابه جایی قاره ها :   

ج- انقراض گروهی : 

د- کواسروات ها :    

و- سنگواره :

3-  به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید0    

الف- اولین قدم به سمت سازماندهی سلول تشکیل چه چیزی است؟

ب- اولین مولکول خود همانند ساز،کدام مولکول است؟

ج- منشا ء گروههای جانوری چیست؟

د- انقراض دایناسورها امکان گسترش کدام گروههای جانوری را فراهم کرد؟

و- نقطه عطف درپیدایش پرسلولی ها چه بود؟

 

دلایلی که نشان میدهد میتوکندری ها و کلروپلاست ها از باکتری حاصل شده اند را فقط نام ببرید. 

چرا جانداران اولیه ی ساکن خشکی ، نمی توانستند آب را ترک کنند؟   

چه ویژگی هایی خزندگان را برای زیستن در خشکی سازگار نموده است؟   

دو الگوی علمی ارائه شده در مورد منشاء حیات(محل تشکیل موادآلی) را با یکدیگر مقایسه کنید.   

شکل زیر مراحل همانندسازی RNAوسنتز پروتئین رانشان می دهد آن راکامل کنید .   

/ 0 نظر / 28 بازدید