نمونه سوالات نهایی زیست سال سوم

باسمه تعالی                       

ردیف

سوال

نمره

1

درستی ونادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

الف) در مبارزه با سرطان سلول های لنفوسیت B و ماکروفاژها اهمیت بیشتری دارند.

 ب) افزایش آلدوسترون باعث افزایش پتاسیم و کاهش سدیم در ادرار می شود.

 ج) قرارگرفتن بازهای پورین مقابل پیریمیدین باعث ثابت بودن قطر DNA درتمام طول آن می شود.

  د) گرده افشانی گل ستاره به وسیله ی باد صورت می گیرد.

1

2

جاهای خالی را پر کنید.

الف) بین ............ و نرم شامه ،فضایی وجود دارد که از مایع مغزی – نخاعی پر شده است.

 ب) در حالتی که کره ی چشم بیش از حد کوچک باشد، فرد به ............ مبتلاست.

 ج) نوکلئوزوم از 8عدد پروتئین هیستون و ......... رشته ی پلی نوکلئوتید تشکیل شده است.

  د) جدا نشدن کروموزوم های شماره ی 21 منجر به .............. می شود.

1

3

در مورد دستگاه ایمنی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) محل گیرنده های آنتی ژنی کجاست؟

 ب) پرفورین توسط کدام سلول و در مقابل چه نوع بیماری هایی تولید می شود؟

 ج) چرا مبتلایان به ایدز توانایی مقابله با عفونت ها را ندارند؟

25/1

4

تعداد مبتلایان به مالاریا در کدام فصل سال بیشتر است ؟ چرا؟

5/0

5

الف) نقش غلاف میلین چیست؟                                                                                 

 ب) چرا نورون های رابط غلاف میلین ندارند؟

5/0

6

الف) چرا در حالت پتانسیل آرامش داخل سلول منفی تر است؟

 ب) علت مثبت شدن داخل سلول در حین پتانسیل عمل چیست؟

1

7

باتوجه به شکل به سوالات پاسخ دهید. 

                                                                              

الف) شماره های 1 و 6 را نام ببرید.

 ب) وظیفه ی قسمت 3 چیست؟

75/0

8

نحوه ی عمل بخش تعادلی گوش را توضیح دهید.

1

9

الف) نوع گیرنده های موجود در خط جانبی ماهی را بنویسید.

 ب) ساده ترین گیرنده ی نوری در چه جانوری وجود دارد؟

 ج) چرا مارزنگی می تواند در تاریکی مطلق شکار کند؟

75/0

10

محل ترشح وبافت هدف هورمون ضد ادراری را بنویسید.

5/0

11

اگرترشح غده ی تیروئید در کودکی کمتر از حد عادی بشود،چه اتفاقی می افتد؟

5/0

12

در مورد دیابت شیرین به سوالات پاسخ دهید.

الف) علت افزایش حجم ادرار چیست؟

 ب) چرا pH   خون کاهش پیدا می کند؟

75/0

13

چگونه آزمایش های ایوری نشان داد که DNA ماده ی ژنتیکی است؟

75/0

14

چرا همانند سازی DNA را نیمه حفظ شده می گوییم؟

5/0

 

 

 

15

ویرایش چیست و توسط کدام آنزیم صورت می گیرد؟

5/0

16

الف) روش تعیین جنسیت در پروانه ها چگونه است؟

 ب) همانندسازی سانتریول ها در کدام مرحله از چرخه ی سلولی صورت می گیرد؟

 ج) در کدام مرحله از میتوز کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند؟

75/0

17

مراحل تقسیم دوتایی در باکتری ها را توضیح دهید.

1

18

سیتوکینز در سلول های جانوری و گیاهی را مقایسه کنید.

5/0

19

سلولی  6= ۲n مفروض است.

الف) شکل این سلول را در مرحله ی متافازI میوز رسم کنید.

ب) این سلول در مرحله ی آنافاز 2چند ملکول DNA خواهد داشت؟

ج) سلول های دختر حاصل از میوز چند کروموزوم وچند ملکول DNA خواهند داشت؟

25/1

20

در گل میمونی الل های R و W به ترتیب مربوط به رنگ قرمز و سفید گل هستند. با استفاده از مربع پانت احتمال به وجود آمدن گل قرمز،از آمیزش دو گل صورتی چنددرصد است؟

5/0

21

درخانواده ای که پدر و مادر سالمند، فرزند کوررنگی وجود دارد.

الف) ژنوتیپ والدین را بنویسید.

 ب) چه نسبتی از پسران این خانواده سالم خواهند بود؟

75/0

22

باتوجه به دودمانه ی مقابل به سوالات پاسخ دهید.

                                                                                                    

الف) این دودمانه چه نوع وراثتی را نشان می دهد؟(غالب یا مغلوب – اتوزومی یا وابسته به جنس)

  ب) احتمال تولد فردی که با علامت سوال مشخص شده چند درصد است؟

75/0

23

الف) علت ونشانه های بیماری هانتینگتون را بنویسید.

 ب) علت عقب افتادگی ذهنی در مبتلایان به فنیل کتونوریا چیست؟

1

24

بافت ذخیره ای در کاج و لوبیا را نام برده و تعداد مجموعه کروموزومی هر کدام از بافت ذخیره ای را بنویسید.

1

25

الف) گامتوفیت نر در نهاندانگان را نام ببرید.

 ب) گامتوفیت ماده در بازدانگان کدام قسمت است؟

 ج) آنتروزوئید خزه چه ویژگی دارد؟

75/0

26

چرا بعضی افراد برای ازدیاد یک گیاه خاص ترجیح می دهند از بخش های رویشی گیاه استفاده کنند تا دانه ی گیاه ؟

5/0

                              موفق باشید                                                       

/ 0 نظر / 34 بازدید