نمونه سئوالات زیست 1 ازص3 تاص7

نام ونام خانوادگی :                       پایه : دوم تجربی         گروه A

1- تجزیه یک پلیمر به کمک واکنش .... صورت می گیرد و محصول آن .... می باشد.

هیدرولیز – مونومر         هیدرولیز– مونومروآب           سنتز آبدهی – مونومر          سنتز آبدهی – مونومروآب

2- ساکاروز از چه مونو ساکاریدهایی تشکیل شده است؟

گلوکز و گالاکتوز             گلوکز و گلوکز           گالاکتوز و فروکتوز          گلوکز و فروکتوز

3- بیشترین ترکیب آلی در طبیعت  ........ می باشد .تفاوت تری گلیسرید ها مربوط به ........ آن هاست 0

4- نقش پلی ساکارید ها در سلول چیست ؟

5- واکنش سنتز آبدهی را برای مولکول لاکتوز بنویسید

6- سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست ؟

7- تفاوت سلولز و گلیکوژن در چیست ؟

8- کدام استروئید مخصوص غشای سلول های جانوری است ؟

__________________________________________________________________

نام ونام خانوادگی :                       پایه : دوم تجربی         گروه B

1- محصول واکنش سنتز آبدهی کدام است؟

 مونومر و آب              پلی مر و آب                 مونومر                 پلی مر  

2- کدام گزینه نادرست است؟

الف) نشاسته(آمیلوز)قند ذخیره ای گیاهان است که به صورت دانه های درشت درگیاهان ذخیره می شود.     

ب)دربدن انسان گلیسرول درسلولهای جگروماهیچه ذخیره شده است ودرصورت نیازبه گلوکزتجزیه می شود.  

ج) سلولز، قند ساختمانی گیاهان است که مولکول آن رشته ای و بدون انشعاب است.   

د) الیاف سلولزی به کار منظم روده ها و جلوگیری از بیماریهای گوارشی ، کمک می کنند.   

3- از هیدرولیز لاکتوز ................... و ..................... ایجاد می شود .

4- گیاهان و جانوران گلوکز اضافه ی خود را به چه صورت ذخیره می کنند ؟

5- رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند؟

6- شباهت سلولز و گلیکوژن در چیست ؟

7- جانوری را نام ببرید که موم تولید می کند ؟

8- روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟

_____________________________________________________________________

نام ونام خانوادگی :                       پایه : دوم تجربی          گروه C

1- کدام دی ساکارید زیر از دو مونومر مشابه تشکیل شده است؟

ساکارز                        لاکتوز                           مالتوز                             سلولز

2- قند موجود در شیر و قند موجود در جوانه ی جو به ترتیب کدام است؟

 ساکارز – لاکتوز           لاکتوز – فروکتوز           مالتوز – ساکارز            لاکتوز- مالتوز  

3- سلول ها از ......................... برای ساختن هورمون استروئیدی استفاده می کنند .

4- دو لیپید که در غشای سلول یافت می شوند را نام ببرید .

5- واحد های سازنده ی لاکتوز را بنویسید .

6- تفاوت فسفولیپید ها و تری گلیسرید ها را بنویسید .

7- چرا موریانه ها قادر به استفاده از سلولز به عنوان منبع غذایی هستند ؟

8- بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟

                                                                                     

                                                                               

                                                            

/ 0 نظر / 15 بازدید