نمونه سئوالات علوم زیستی فصل اول

                                                  

سئوالات امتحانی درس علوم زیستی         کلاس  اول متوسطه                 فصل اول

چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟ 

 آزمایش فرضیه   جمع آوری اطلاعات     فرضیه سازی  نظریه سازی                                                                    

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرد؟

 شناخت چگونگی انتقال صفات وراثتی                 شناخت ویژگی های محیط زیست

شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی                       شناخت صفات غیرژنتیکی موجودات زنده

کدام یک از گزینه های زیریکی از مهم ترین نقص های آزمایش ون هلمونت می باشد؟

 او نتوانست نتایج آزمایش را اندازه گیری کند.    آزمایشات خود را ثبت نکرد.     

 تکرار کردن آزمایشات خود.       او آزمایشات خود را کنترل نکرد.

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

وقتی برای همه پاسخ هایی که می دهیم دلیل کافی داشته باشیم آنگاه به ------- نزدیک شده ایم .

حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده، درباره علت پدیده ای زده می شود ---- می نامند .

آدمی به علت  ------------ به خرافات ، جادوگری و حدس و گمان روی آورده است .

پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور صورت می گیرند ؟ مثال بزنید ؟

 

آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

 

علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟ 

 

روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟ 

 

نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

 

فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

 

دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟ 

 

دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید ؟

 

محققان برای حل مسائل علمی از چه روشی استفاده می کنند ؟این روش چند مرحله دارد؟

 

فرضیه و نظریه(تئوری)چه تفاوتی با هم دارند؟

 

چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

 

چرا معمولا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

 

 

« موفق باشید»

 

/ 0 نظر / 12 بازدید