نمونه سئوالات زیست شناسی وآز1خرداد89

             نمونه سئوالات زیست شناسی وآز1                خرداد89          

کدام دی ساکارید زیر از دو مونومر مشابه تشکیل شده است؟

مالتوز                  لاکتوز               ساکارز                سلولز

قسمت عمده دی اکسید کربن به چه صورت در خون حمل می شود؟

 کربنات     محلول در پلاسما    ترکیب باهموگلوبین       بیکربنات

دیواره مویرگ های گلومرول نسبت به کدام یک نفوذ ناپذیر می باشد ؟

 ‌گلوکز               آمینو اسید               پروتئین              اوره

مهم ترین عامل نگه دارنده ی استخوانها در محل مفصل چه نام دارد؟

 کپسول رشته ای       رباط ها       ماهیچه ها         مایع مفصلی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف - تنه استخوانهای دراز از نوع بافت                  می باشد.

ب - کرم کدو مواد غذایی موردنیازخودرا از طریق                  جذب می کند.

ج - علت پایین افتادن پلکها موقع خواب از بین رفتن                             می باشد.

د - ماده ی بین سلولی خون                  نام دارد.

به سئوالات زیرپاسخ کوتاه دهید.

الف - سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست؟

ب - واکوئل ضربان دار در چه جانداری دیده می شود ؟

پ - ماده زمینه درمیتوکندری چه نام دارد؟

ت - سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است ؟

ث - کدام آنزیم در دهان ، باکتری های بیماریزا را از بین می برد؟

ج - عامل تنظیم کننده تولید گلبول های قرمز چه نام دارد ؟

چ - نوار کاسپاری در کدام لایه پوست ریشه تشکیل می شود؟

ح - نقش  روزنه های آبی چیست؟

هرکدام از ویژگی های زیرمربوط به کدام یک ازگلبول های سفید خون می باشد ؟

الف- تحرک زیادی دارند (                     )    ب- باعث گشادی رگ ها می شوند (                              )

ج- دارای خاصیت دیاپدز می باشند (                             )   د- تولید پادتن می کنند   (                              )

نوع ماده دفعی نیتروژن دار رادرجانوران زیر مشخص کنید؟

الف - کبوتر(                 ) ب -  ماهی (                )  ج - قورباغه (                   ) د -  زنبور (                  )

نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید ؟

الف-  گوزن   (                      )               ب) مرغ (                   )                                            

برای هریک ازموارد زیر یک وظیفه بنویسید؟

الف - بالک در پرندگان :     

ب -  مایع مفصلی :

هریک ازاجزای زیر درمیون ( تارماهیچه ای ) چه نام دارد؟

الف - غشا  (                          )                                 ب- سیتوپلاسم (                      )

نوع تنفس را در هر یک از جانوران زیر نام ببرید؟

الف- کرم خاکی (                        )      ب- غاز وحشی  (                        )       ج - ملخ (                        )

کدامیک از حرکات گیاهی زیر گرایشی و کدامیک تاکتیکی است؟

الف- حرکت ریشه به سمت زمین (                   )  ب- حرکت سلول نر گیاهان به سوی سلول ماده (                     ) 

هر یک از گیاهان زیر برای کاهش تعرق چه سازشی پیدا کردند؟  

الف - گیاهان تیره گل ناز :

ب- گیاهان اقلیم های سرد و خشک مانند کاج  :

ج - گیاهان اقلیم های گرم مانندکاکتوس :

الف - چرا انسان نمی تواند سلولز را تجزیه کند ؟

 

ب - دلیل بزرگ بودن تخمک پرندگان چیست ؟ 

الف - آب برای عبور از عرض ریشه از چه مسیر هایی استفاده می کند. نام ببرید؟

ب - دو نوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را نام ببرید .

الف - منظورازهوای باقی مانده چیست؟

 

ب - چرا بعضی نوزادان زودرس دچار نقص تنفسی می شوند؟

الف - عوامل به وجود آورنده ی بیماری خیز( ادم )کدامند؟ (دومورد )

 

ب - چین خورده بودن سطوح داخلی شش ها چه مزیتی دارد ؟

الف - چگونگی تنظیم PH خون توسط کلیه ها را بنویسید؟

 

ب - خوردن مقدارزیادی غذای شور چه اثری برمقداروترکیبات موجوددرادراردارد؟

 

 چرالوله گوارشی درون بدن پیچ وتاب خورده است ومستقیم نیست؟(یک مورد)

 

همانندی (تشابه ) بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان را بنویسید . (دومورد)

شخصی دندان درد گرفته است،اماپس از مدتی گره لنفی زیرگلوی اومتورم ودردناک شده است،علت آن چیست؟

 

 

یک منحنی الکتروکاردیوگرام را رسم کرده و امواج قلبی را روی آن مشخص کنید.

 

 

 

الف - درمنحنی الکتروکاردیوگرام همزمان باموج P کدام دریچه ها بسته می شوند ؟

ب - درمنحنی الکتروکاردیوگرام همزمان باموج QRS کدام دریچه ها بسته می شوند ؟

درشکل های زیر بخش های شماره گذاری شده رانامگذاری کنید.

 

« موفقیّت شما آرزوی قلبی ماست »kh-h-motlagh

/ 0 نظر / 12 بازدید