مواد معدنی بدن (4 )

برخی از واژه های کاربردی در تغذیه
RDA :( Recommended Dietary Allowances ) میزان جیره روزانه. مقدار ماده مغذی لازم
جهت تأ مین نیازهای تقریباً تمام افراد (97 تا 98 درصد) سالم یک جامعه است .
AI : (Adequate Intake ) دریافت کافی . میزان دریافت روزانۀ ماده مغذی که بر اساس مشاهده
یا تجربی، دریافت تقریبی ماده مغذی توسط یک گروه(یا گروه های) سالم یک جامعه تعیین شده است.
زمانی که جیرۀ روزانه غذایی (RDA) را نمی توان تعیین کرد از AI استفاده می شود.
EAR :(Estimated Average Requirment ) برآورد متوسط نیاز. بر آورد ارزش مواد
مغذی دریافتی که نیاز های 50 درصد افراد سالم یک گروه را تأمین می کند.
ESADDI :( Estimated Safe and Adequate Daily Dietry Intake ) دریافت رژیمی روزانه
کافی وسالم تخمینی .دامنه ای از دریافت سفارش شده مواد مغذی که اطلاعات کافی ازآنها جهت تعیین
RDA در دسترس نمی باشد.

7 انواع تست های آزمایشگاهی تغذیه ای
هدف ازتستهای آزمایشگاهی تغذیه ای برسی موادتغذی موجود درمایعات بیولوژی وبافت می باشد.
تست های آزمایشگاهی شامل اندازه گیری سرم خون،پلاسما، گلبول قرمز،بافت(نمونه
بیوپسی)،ادرارومدفوع می باشد. تست های آزمایشگاهی که کمترمورداستفاده قرارمی گیرند شامل اندازه
گیری بزاق ،مو،ناخن وعرق می باشد.
انواع روش های سنجش
دونوع اصلی سنجش آزمایشگاهی وضعیت تغذیه شامل 1- سنجش آماری 2- سنجش عملکردی( وابسته به
اعضاء ) می باشد.در روش اول ،میزان مواد مغذی در نمونه شامل آهن سرم،اسکوربیک اسید گلبول سفید
و روی مو اندازه گیری می شود،. با وجودی که، این روش مربوط به اندازه گیری مواد مغذی است ولی
به دلیل فقدان حساسیت ، اندازه گیری ممکن است درست انجام نگیرد، به عبارت دیگر غلظت مواد مغذی
نمونه ، مقدار ذخیره آن را در بافت های دیگر نشان نمی دهد. از طرفی دریافت رژیمی اخیر می تواند
بر روی مقدار مواد مغذی سرم،پلاسما ویا بافت اثر بگذارد.
درروش دوم درجه فعالیت های بیوشیمیایی وابسته به مواد مغذی اندازه گیری می شود،مثل فریتین سرم
که آزاد شدن آن ناشی از عملکرد آهن ذخیره درسلول های بدن است.
تکنیک های تجزیه ای مهم شامل سنجش های ایمنی (رقابتی وغیررقابتی )، سنجش های جذبی اتمی ،
اسپکتروفوتومتری جذ بی اتمی می باشد.
/ 0 نظر / 25 بازدید