سئوالات علوم زیستی همراه با پاسخ فصل دوم

تعریف سلول : کوچک ترین واحد سازنده ی موجودات زنده را سلول می گویند.

نظریه شلایدن وشوان را در مورد سلول بنویسید وبگویید کدام نظریه کامل تر است ؟

شلایدن : پیکر همه گیاهان از سلول ساخته شده است.

شوان : پیکر همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است.

( کامل ترین: نظریه شوان )

نظریه فیرخو در مورد سلول چه بود؟ هر سلول از تولید مثل سلول های دیگر به وجود می آید.

نظریه سلولی شامل چه مواردی می شود؟ 1- پیکر همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است. 2- سلول کوچک ترین واحد سازندۀ پیکر موجودات زنده است. 3- هر سلول از تقسیم سلول های دیگر به وجود آمده است.

 سه بخش اصلی سلول 1. هسته:بخش مرکزی سلول که تمام فعالیت های سلول در آن کنترل می­شود.

2. غشاء: پرده ای نرم که اطراف سلول را می­پوشاند.

3. سیتوپلاسم :فضای داخلی سلول را پر کرده است.

 تفاوت سلول گیاهی با جانوری را بنویسید.

1. سلول جانوری لیزوزوم دارد. ولی سلول گیاهی ندارد.

2. سلول گیاهی کلروپلاست ودیواری سلولی دارد، ولی سلول جانوری ندارد.

3. از نظر شکل ظاهری با هم تفاوت دارند.

4. واکوئل در سلول گیاهی بزرگتر از سلول جانوری است.

 شباهت سلول گیاهی و جانوری را بیان کنید.

1. هم در سلول جانوری ریبوزوم وجود دارد و هم در سلول گیاهی

2. هستک هم در سلول گیاهی است و هم در سلول جانوری

3. کروماتین هم در سلول جانوری است و هم در سلول گیاهی

4. شبکه­ی آندوپلاسمی هم در سلول گیاهی است و هم در سلول جانوری و.........

ویژگی مهم غشای پلاسمایی چیست؟ داشتن خاصیت نفوذ پذیری انتخابی

منظور از نفوذ پذیری انتخابی در غشای سلول چیست؟

به مواد مفید اجازه­ی ورود می­دهد و از ورود مواد ناخواسته به درون سلول جلوگیری می­کند همچنین مواد زائد را از سلول خارج می­کند و مانع از خروج بسیاری از مواد می­شود.

جنس غشای پلاسمایی را نام ببرید. پروتئین – فسفولیپید

اسکلت سلولی چیست؟ شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی در سرتاسر سیتوپلاسم وجود دارد. این رشته ها و لوله های متصل به هم را اسکلت سلولی می­گویند.

ترکیب اصلی سیتوپلاسم را نام ببرید؟    1-آب  2. پروتئین­های محلول در آب

اگر سلولی دارای 10 کروموزوم باشد چند کروماتید و چند سانترومر دارد؟   20 کروماتید  -   10 سانترومر

اجزای درونی سیتوپلاسم را نام ببرید؟       1- اندامک­ها    2- اسکلت سلولی

نقش اسکلت سلولی :استحکام بخشیدن به سلول -------   جنس اسکلت سلولی :  پروتئین

 نکته:ریبوزوم ها دانه های بسیار کوچکی هستند که در همه­ی سلول ها وجود دارند.

 در هنگام تقسیم سلول، کروماتین چه تغییری می­کند؟

هر رشته کروماتین مضاعف، فشرده و ضخیم می­شود و به جسم مشخصی به نام کروموزوم تبدیل می­گردد.

شکل کروموزوم را رسم کنید و اجزای آن را بنویسید.

 


 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


اندامک های سیتوپلاسمی را نام برده ونقش هرکدام را بنویسید .

1. ریبوزوم­ها                                              پروتئین سازی

 

ظیفه

2. شبکه آندوپلاسمی                                     تولید و انتقال مواد به بخش های دیگر سیتوپلاسم

3. واکوئل                                                 محل ذخیره­ی آب و مواد (غذایی – زاید)    

 

4. میتوکندری                                             آزاد کردن انرژی مواد

5. دستگاه گلژی                                           ترشح مواد خارج از سلول

6. لیزوزوم                                                تجزیه و گوارش مواد

7. کلروپلاست                                             فتوسنتز و غذاسازی

اجزای هسته کدامند؟1- غشاء (پوشش دو لایه ای) 2- کروماتین 3-هستک ( ساخت ریبوزوم ها)

4- شیره­ی هسته (مایعی که در درون هسته وجود دارد)

 

ترکیات اصلی سازنده­ی کروماتین :  DNA  پروتئین

 نکته : تعداد کروماتید یک سلول دو برابر تعداد کروموزوم و تعداد سانترومرها با تعداد کروموزوم برابر است.        

 بافت چیست؟مجموعه ای از سلول های هم شکل وهم کار مانند:بافت پوششی- بافت عصبی

 اندام چیست؟ مجموعه ای ازچند بافت در کنار یکدیگرمانند:قلب – کلیه

 دستگاه راتعریف کنید0 مجموعه ای ازچند اندام

 دستگاه های مهم بدن انسان را نام ببرید؟ - دستگاه عصبی - گردش خون- دفع ادرار- گوارش – حرکتی-  تنفس- تولید مثل- ودستگاه ایمنی

 تقسیم میتوز راتعریف کنید؟ تقسیم هسته سلول به دو هسته همانندرا تقسیم میتوزمی گویند.

 مراحل تقسیم سلولی میتوز رانام ببرید؟1- ظاهر شدن کروموزوم ها 2- قرارگرفتن کروموزوم هادراستوای سلول3-جداشدن کروموزوم ها ازیکدیگر4-  تقسیم سیتوپلاسم به دنبال تقسیم هسته.(شکل6-2  مهم است)

 نکته:در تقسیم میتوز ازیک سلول دوسلول جدید حاصل می شود ولی تعداد کروموزوم هادرهریک ازسلول های جدیدبا تعدادکروموزوم هادرسلول اولیه برابراست.

سرطان چیست؟ تقسیم غیرعادی سلول هارا سرطان می گویند.

چگونگی تشکیل تومور را بنویسید؟گاهی در بعضی بخش های بدن عوامل کنترل کننده ی تقسیم سلول هااز کار می افتد ودرنتیجه دراثر تقسیم بیش از حد­تعداد زیادی سلول در یک نقطه بدن جمع می شود.این توده سلول هایغیرعادی راکه دائما درحال تقسیم هستند تومور می نامند.

 انواع تومور:  تومور خوش خیم -  تومور بد خیم

 ویژگی تومورهای خوش خیم رابنویسید؟اگربه آنها فشاری وارد نشودسر جای خود باقی می مانندجابه جا نمی شوند ودر نتیجه معمولا به بافت های مجاور خود آسیب نمی رسانند. 

 ویژگی تومور های بد خیم رابنویسید؟بعضی از سلول های تومور های بدخیم پس از مدتی از جای خود کنده می شوندوهمراه با گردش خون وسایر مایعات بدن به بافت های دیگربدن برده می شوند.هر کدام از این سلول ها درمحل جدیدخود به تقسیم ادامه می دهد وتوده ای بدخیم درآنجاتولید می کند.

 سلولی دارای12کروموزوم است اگر این سلول تقسیم میتوزانجام دهد: 

الف:چند سلول جدید حاصل می شود؟12سلول

ب:هریک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهد داشت؟12کروموزوم

 دلایل احتمالی سرطان رانام ببرید؟عوامل ارثی  وجود بعضی مواد شیمیایی در غذا  سیگار کشیدن 

مصرف الکل واشعه ماورای بنفش ازجمله این عوامل هستند.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید