سئوالات تست درس زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دوم

  1- یک مولکول DNAخطی که nجایگاه برای تأثیرآنزیم های محدودکننده دارد،به هنگام تجزیه شدن چند قطعه تولید می کند؟

 الف- n               ب- n2                       ج- 1+ n                         د- 1-  

2- پلازمید ........... است که تکثیرآن .............. تقسیم سلول باکتری است.

الف- DNAحلقوی دورشته ای – مستقل از   ب- DNAخطی دورشته ای – تابع             

ج- DNAخطی دورشته ای – مستقل از         د- DNAحلقوی دورشته ای – تابع  

3- برای درمان کدام یک از بیماریهای زیر از اینترفرون استفاده می شود ؟

الف- حصبه               ب- هپاتیت             ج- هموفیلی                  د- سل        

 

4- هدف اصلی از کلون کردن درروش های مهندسی ‍ژنتیک چیست ؟

الف- تکثیر پلازمیدهای درون باکتری                   ب- تکثیر باکتریهای آلوده ی میزبان

ج- تکثیر ژن موردنظر                                       د- تکثیرباکتریها درمحیط کشت

 

5- درکدام یک از مراحل اصلی مهندسی ژنتیک وجودآنزیم DNAلیگازمورد نیاز است ؟

الف- غربال کردن    ب- برش DNA          ج- کلون ژن          د- ایجادDNAنوترکیب

 

6- کدام مورد زیر مربوط به دست ورزی ژن در گیاهان نمی باشد ؟

الف- تنظیم سرعت رسیدن میوه ها                    ب- گیاهان مقاوم به حشره کش ها  

ج-  علف های هرزمقاوم به علف کش ها            د-  گیاهان مقاوم به شرایط خشکی   

 

7- سلول های کلون شده به چه منظورغربال می شوند؟

الف )جدا کردن سلول های مقاوم به آنتی بیوتیک از سلول های میزبان     

ب)جدا کردن سلول های میزبان از وکتورها  

ج) جدا کردن سلول های حاوی وکتور از بقیه ی سلول ها               

 د) جدا کردن سلول ها از آنزیم محدود کننده

 

8- در مهندسی ژنتیک برای برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA از کدام مولکول استفاده می شود؟

الف-آنزیم محدود کننده         ب- آنزیم لیگاز      ج- RNA پلی مراز        د- آنتی بیوتیک  

 

9- ژنوم انسان شامل کدام گزینه است؟

الف)کل محتوای RNA یک جاندار 

ب) 23 کروموزوم اتوزوم و 2 کروموزوم جنسی X و Y

ج)فقط دو کروموزوم جنسی X و Y                      

د) 22 کروموزوم غیر جنسی و 2 کروموزوم جنسی

 

10- ویروس کدام بیماری باعث التهاب کبد می شود و واکسن آن امروزه از طریق مهندسی ژنتیک ساخته شده است؟

الف)نقص ایمنی اکتسابی (HIV )   ب)آنفلوآنزا   ج)هپاتیت B       د)فلج اطفال

 

11- پلازمیدها که نوعی مولکول DNA حلقوی هستند. در درون کدام جانداران حضور دارند و می توانند مستقل از کروموزوم اصلی جاندار همانندسازی کنند؟         

الف)سیاهک ها       ب)مخمرها              ج)زنگ ها                   د)باکتری ها

12- با تاثیر آنزیم محدود کننده بر یک DNA  حلقوی که 3 جایگاه تشخیص آنزیم دارد. به ترتیب چند پیوند فسفودی استری می شکند و چند قطعه ایجاد می شود؟        

 الف) 3و 3              ب) 4 و 6                   ج) 6 و 3                 د) 3 و 4

13- در مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین انسانی و فاکتور انعقادی شماره XIII انسانی بترتیب کدام یک ایجاد می شود؟

الف) باکتری دست ورزی شده - جانور تراژنی                   

 ب) جانور تراژنی -  جانور تراژنی

ج) جانور تراژنی - باکتری نوترکیب                                 

د) باکتری دست ورزی شده - باکتری دست ورزی شده

14- میزبان تولید هورمون رشد گاوی و پروتئین پیچیده ی انسانی در مهندسی ژنتیک به ترتیب کدامند؟

الف) جانور تراژنی -  جانور تراژنی                     ب) پلازمید -   جانور تراژنی    

 ج ) باکتری - جانور تراژنی                                د) جانور تراژنی - باکتری

15- در الکتروفورز ملکول DNA حرکت ملکولها به سمت کدام قطب بوده و کدام قطعات مسافت بیشتری را طی می کنند؟

الف) مثبت – کوچکتر    ب) مثبت – بزرگتر    ج) منفی – کوچکتر     د) منفی – بزرگتر

16- در اتصال DNA  خارجی به وکتور چند پیوند فسفو دی استری باید برقرار شود؟

الف) 2                       ب) 4                        ج) 8                         د)10

١٧ - عمل کدام آنزیم در مهندسی ژنتیک بر سایر آنزیم ها مقدم است ؟     

الف) آنزیم محدود کننده     ب) DNA لیگاز   ج) RNA پلی مراز    د) DNA پلی مراز

18- در مهندسی ژنتیک برای تهیه ملکولهای نوترکیب کدام آنزیم پیوند فسفو دی استری بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند؟

الف)آنزیم محدود کننده     ب) DNA لیگاز         ج)هلیکاز          د) DNA پلی مراز

19- در الکتروفورز ملکولها ی DNA بر چه اساسی از هم جدا می شوند؟

الف) خواص شیمیایی   ب) توالی نوکلئوتیدها    ج) نوع نوکلئوتیدها          د) طول قطعات

20- کدام گزینه نوعی مولکول DNA

/ 0 نظر / 7 بازدید