نمونه سئوالات زیست 2 صفحات 11تا18

نمونه سئوالات درس زیست شناسی وآز2                  کلاس سوم تجربی           مربوط به صفحات 11تا18

1 - لنفوسیت های Bدر 00000تولید ودر 00000بالغ می شوند 0   

 خون – مغزاستخوان                         مغزاستخوان – کبدوطحال

تیموس – خون                                 مغزاستخوان – مغزاستخوان

2 - لنفوسیت های Tدر 00000تولید ودر 00000بالغ می شوند 0

 خون – مغزاستخوان                           مغزاستخوان – تیموس        

 تیموس –  مغزاستخوان                       مغزاستخوان – مغزاستخوان  

3 – پرفورین از سلول ها ی 00000  ترشح می شود ودر ایمنی 00000نقش دارد ؟ 

لنفوسیت T کشنده – ایمنی سلولی       لنفوسیت T کشنده – ایمنی هومورال  

ماستوسیت ها - ایمنی سلولی                  ماستوسیت ها - ایمنی هومورال  

 

4– ایمنی فعال را تعریف کنید ؟

 

5– چگونه لنفوسیت ، آنتی ژن راشناسایی می کند ؟

 

6 – چه عملی سبب می گردد که ماکروفاژها آسان تر آنتی ‍‍ژنهاراببلعند ؟  

 

7 – آنتی ژن چیست وجنس آنتی ژن هااز چه موادی است ؟ 

 

8 – برای جلو گیری از پس زدن عضو پیوندی ،رعایت چه نکاتی ضروری است ؟( 2مورد ) 

 

9 – کدام سلول در ایمنی هومورال نقش دارد ؟ هنگام اتصال به آنتی ژن برای نخستین بار،کدام سلول را بوجود

 می آورد ؟ 

 

10 – پلاسمو سیت ها چگونه بوجود می آیند ودرمبارزه با میکروب ها چه نقشی دارند ؟ 

 

11 – لنفوسیت ها از چه سلول هایی منشاء می گیرند ودر چه نوع دفاعی نقش دارند ؟

 

12 – علت پس زدن عضوپیوند شده چیست ؟

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید