سئوالات درس: زیست شناسی 1 پیش دانشگاهی فصل چهارم

 

            

کلم بروکلی و کلم برگ حاصل چه نوع زادگیری می باشند؟ ( هرمورد 5/0نمره دارد)

 زادگیری طبیعی      انتخاب طبیعی              انتخاب مصنوعی               سازش  

طبق نظریه داروین فرآیندی که توسط آن جمعیت ها در پاسخ به محیط خود تغییر می کنند چه نام دارد؟

انتخاب طبیعی      گونه زایی و ناگهانی        سازش          جهش و نوترکیبی

«براسیکا اولراسه» چگونه جانداری است؟         پروکاریوت – هتروتروف 

 پروکاریوت – اتو تروف       یوکاریوت- هتروتروف    یوکاریوت – اتوتروف

 کراسینگ اور به چه معناست؟

الف) مبادله قطعات بین کروموزوم های ناهمتا هنگام میوز               ب) جهش کروموزومی و ژنی هنگام میتوز
ج)مبادله قطعات بین کروموزوم های همتا هنگام میوز                    د) جهش ژنی هنگام میتوز  

کدام یک اندام وستیجیال می باشد؟

 بال کبوتر              بال خفاش                لگن سوسمار         دست تمساح

کدام جانور پس از بلوغ دارای حفره ی گلوئی است ؟

 ماهی                    وزغ                    سوسمار                   کبوتر

عامل اصلی موثردرپدیده «ملانینی شدن صنعتی » چیست؟

سازش های فردی         واگرایی         انتخاب طبیعی          ارثی شدن صفات اکتسابی

توالی نوکلئوتیدهای ژن هموگلوبین درگوریل با توالی نوکلئوتیدهای درکدام جانورشباهت بیش تری دارد؟ 

لامپری            مرغ                      قورباغه                  موش

جهت ومقدار تغییر گونه ها را کدام عامل تعیین می کند؟

محیط              فنوتیپ                   جهش                  نوترکیبی

نظریه ای درمورد تغییرگونه ها که امروزه موردقبول زیست شناسان است کدام است ؟ 

 نظریه مندل        نظریه لامارک    نظریه مالتوس      نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی

الف- محیط های مناسب برای تشکیل سنگوارها را نام ببرید.(4مورد)ب- احتمال تشکیل سنگواره در کدام جانوران بیشتر است؟

دو مورد از وقایعی که سبب تغییرات ناگهانی و شدید در اقلیم شده اند را نام ببرید.        

چرا تحقیقات دیوید لاک بر روی سهره ها موفقیت آمیز نبود؟

طبق نظریه انتخاب طبیعی علت زیاد شدن پروانه های شب پرواز فلفلی تیره درمناطق صنعتی را توضیح دهید .

الف- از کدام مولکول ها برای تهیه درخت های تبار زایشی استفاده می شود؟ب- دومفهومی که از درخت تبارزایشی استنباط می شود چیست؟

مطلب کلیدی نظریه ی داروین درباره ی انتخاب طبیعی چیست؟

باتوجه به شکل پاسخ دهید :

الف- شماره های (1) و (2) رانام گذاری کنید0

ب- نشان دهنده چه نوع اندامی است ؟

باتوجه به شکل پاسخ دهید :

الف- نمودار زیر نتیجه کدام تحقیقات در مورد منقار سهره ها رانشان می دهد 0

ب- نمودار را تفسیر کنید0

باتوجه به شکل پاسخ دهید :

الف- نمودار زیر نشان دهنده کدام الگوی تغییر گونه ها می باشد0

ب- علامت سئوال (؟) نشان دهنده چیست 0

اصطلاحات زیر را تعریف کنید : (هرمورد 1نمره دارد)

الف- نیای مشترک:

ب- دیرینه شناسان :

ج – جمعیت :

 

/ 0 نظر / 103 بازدید