مواد معدنی بدن (2)

وظایف مواد معدنی بدن                                                                                   مواد معدنی وظایف مهمی در بدن به عهده دارند که شامل:

·  تأ مین ساختمان بافت های بدن: مواد معدنی نقش عمده ای درچند ساخنار بدن ایفاء می کنند ، برای مثال کلسیم، فسفر،منیزیوم و فلوراید ، برای استحکام دادن به استخوان ها ودندان ها با هم ترکیب می شوند. پایه واساس تشکیل پوست ، مو وناخن ،سولفوراست.همچنینً مواد معدنی جزیی ازترکیب ویتامین ها، هورمون ها وآنزیم ها نیزمی باشند.به عنوان مثال ، ید ،درساختمان هورمون تیروئید شرکت می کند.

·  تنظیم فرآیند های بدن: مواد معدنی به تنظیم فرآیند های مختلف بدن کمک می کنند، مثلاً آنها به حفظ فشاراسمزی درقسمت های مختلف بدن کمک می کنند.سدیم ، پتاسیم و کلسیم، عملکرد مهمی در انقباض عضله و انتقال پیام درسلول عصبی دارند. پتاسیم و فسفر، وظیفۀ تعادل مایع و اسید وباز را در بدن به عهده دارند. 

·  علاوه بر نقش مواد معدنی درمتابولیسم مواد انرژی زا می توان به نقش های مواد معدنی در

 جذب مواد مغذی در لوله گوارش وورود مواد به درون سلول ها اشاره نمود.مثلاً کلسیم باعث تسهیل درجذب کوبالامین یا ویتامینB­­12  شده ومنیزیوم وسدیم جذب کربوهیدرات ها را تسهیل می نمایند.فعال شدن بعضی از آنزیم های گوارشی نیزبه وسیله مواد معدنی صورت می گیرد. مثلاً آنزیم لیپازپانکراس به وسیله کلسیم ومنیزیوم فعال می شود و یا کروم باعث تسریع جذب انسولین دردیواره سلولی می گردد.روی برای تولید وذخیره انسولین وکلر برای تولید اسید هیدروکلریک لازم می باشند. آهن ومس ازاجزاء تشکیل دهندۀ آنزیم سیتو کروم اکسیدازمی باشند، که درآزاد سازی انرژی دخالت دارند.هموگلوبین نیزکه یک ترکیب آهن داراست درانتقال اکسیژن ودفع CO2 ضروری است.

·  مواد معدنی درحفظ خاصیت قلیایی یا اسیدی خون و مایع برون بافتی نیز اهمیت دارند و موجب انتقال و جذب مواد مغذی درخون وازآنجا به سلول ها می گردند.مواد معدنی قادرند مواد شیمیایی را به درون و بیرون سلول بکشند وتغییرمختصرغلظت آنها درخون می تواند زندگی انسان را به مخاطره بیندازد.

نکتۀجا لب آنکه نقش مواد معدنی در سلامتی و خوش اندام بودن از نقش مواد کالری زا مهمتر است.

ویتامین ها ومواد معدنی تعیین کننده جذب مواد نشاسته ای ، پروتئینی یا هیدرات های کربن هستند .

مواد معدنی، اکثر اوقات بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند ولی باید این مسئله را مورد تأکید قرار دارد که عمل آنها به یکدیگر وابسته است و هیچ ماده معدنی بدون سایر مواد معدنی عمل نمی کند چون آنها به یکدیگر وابسته هستند.

/ 0 نظر / 30 بازدید