نمونه سئوالات علوم زیستی شهریور 88

 

                                                                   

                    

نمونه سئوالات علوم زیستی     شهریور 88            صفحه یک                                       

در روش علمی ، بعد از آنکه در مورد مسئله ای ،حدسی زده شد ،نوبت به کدام مرحله می رسد؟

ثبت نتایج  آزمایش   جمع آوری اطلاعات    ثبت یافته ها

عمل فتوسنتز در گیاهان به عهده کدام اندامک است؟ میتوکندری       واکوئل       لیزوزوم      کلروپلاست  

کلسترول جز کدام یک از ترکیبات زیر است؟ 

لیپید ها  هیدراتهای کربن اسید ها ی نوکلئیک پروتئین ها

کدام یک مانع از نفوذ سرما و میکروب ها به داخل سلول ها می شود؟

اپیدرم        کوتیکول        میانبرگ       رگبرگها  

کدام رابطه مکملی بین بازهای آلی در DNA درست است؟ 

 A با C       C با T       T با G       C با G  

نام شیمیایی هر یک از ویتامین های زیر را بنویسید ؟           

الف - ویتامین A (          )  ب - ویتامین B3(        )

ج -  ویتامین  D (            د – ویتامینC (         )

اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟(       )

ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟(       )

در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات(                  ) 

ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا (                  )

فرایند پوسید گی را تعریف کنید؟

 

الف- در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند ؟

ب- مشکل استفاده از روش پرتودهی چیست؟

 

الف - دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید .

ب - علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و تند شدن روغن چیست؟

 

روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟ 

 

دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

 

تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

 

/ 0 نظر / 11 بازدید