سئوالات درس: زیست شناسی وآزمایشگاه 1 پایه: دوم تجربی

 

کدام دی ساکارید زیر از دو مونومر مشابه تشکیل شده است؟ 

الف- ساکارز  Ο              ب- لاکتوز  Ο                   ج- مالتوز Ο                    د- سلولز Ο                                     

برآمدگی های مو مانند وکوتاهی که بعضی از باکتری ها بر سطح خود دارند چه نام دارد؟

الف- تاژک  Ο                ب– پیلی   Ο                     ج– مژک   Ο                   د- کپسول Ο

سلول های کدام بافت فاقد پروتوپلاسم زنده اند؟

الف- اسکلرانشیم    Ο       ب- پارانشیم   Ο                  ج- کلانشیم  Ο                 د- کلرانشیم  Ο

هورمون گاسترین از کجا ترشح می شود و به کجا ریخته می شود؟

الف - غدد معدی – درون معده     Ο                             ب - غدد مجاور پیلور – درون روده Ο
ج - غدد مجاور کاردیا – خون     Ο                              د - غدد مجاور پیلور – خون   Ο

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

الف - آنزیم ............. H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند .

ب – آنچه راکه بامیکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم ............... می نامیم .

ج – سلول هایی که هسته بزرگ دارند ، فاقد واکوئل هستند، مریستم ها را می سازند................نام دارند

د- در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود .

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

الف - سوخت اصلی سلول های بدن انسان سلولزاست .   (       )                          

ب – تریکودینا جانداری پر سلولی است که  شباهت هایی با انسان دارد. (       )                          

ج- لوله های هدایت کننده در آوند  آبکشی لوله های غربالی نامیده می شوند. (       )                          

د - کرم کدو مواد غذایی را از راه پوست جذب می کند .   (       )                                      

به سئوالات زیرپاسخ کوتاه دهید0

الف - روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند.

ب- تریکودینا چگونه روی بدن ماهی متصل می شود .

پ- عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست.

ج- ماده ی  زمینه ای سیتوپلاسم چه نام دارد.

چ- سلول های نگهبان روزنه و کرک از تمایز سلول های کدام بافت گیاهی حاصل می شوند .

ح- دریچه ی (اسفنگتر) بین مری و معده چه نام دارد.

برای هر یک از پروتئین‌های زیر مثالی بنویسید .

 الف- پروتئین های ذخیره‌ای (                             )  ب- پروتئین های  انتقال دهنده (                           )

هر یک از اعمال زیر در کدام اندامک سلولی انجام می گیرد ؟        

الف - سم زدایی     (                                  )                  ب - تنفس سلولی  (                           )

ج - ساخت لیزوزوم  (                               )                  د - نشانه گذاری مولکول ها (                     )

نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :

الف - گوریل (                 ) ب -  توتیا (                  ) ج- مرغ (                 ) د- عنکبوت (               )

نقش هر یک را بنویسید :            الف-  دندریت (                                                   )

ب-  آکسون(                                       )       ج – جسم سلولی (                                          )

نوع بافت پوششی هر یک از بخش های زیر را بنویسید:                                                                       الف- لوله های نفرون (                              )  ب– سطح درونی روده (                                     )

ج- درون مری    (                               )      د- اتاقک های هوایی شش ها (                                  )

الف - دلیل دراز بودن سلول های عصبی چیست ؟

ب- علت زرد رنگ بودن ادرار چیست؟

الف - برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکوپی مناسب است .

ب - باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت ازلوله ی گوارش گاو زندگی می کنند؟

/ 0 نظر / 45 بازدید