نمونه سئوالات علوم زیستی شهریور 89

نمونه سئوالات علوم زیستی    شهریور 89    صفحه یک

فرضیه زیر از کدام دانشمند است؟

«موش ها خود به خود از پیراهن کثیف و دانه های گندم پدید می آیند» .

 ‌ون هلمونت              ردی                         پاستور                       شلایدن  

ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟          

 سلولز                      دی اکسید کربن              کلروپلاست                   کلروفیل

ساده ترین وناپایدارترین ویتامین کدام است؟

 ویتامین  A                   ویتامین C                   ویتامین D            ویتامین E

سلول های جنسی از کدام نوع تقسیم سلولی حاصل می شوند؟

 میتوز                        تقسیم دوتایی                 میوز                  هر سه مورد  

کامل کنید:

الف - واحد سازنده پروتئین ها                            می باشد.

ب - معروف ترین دی ساکارید ها                             است.

ج - تشخیص قطعی ایدز با انجام                              امکان پذیر است .

اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف - فرضیه :

ب - لقاح :

ج - زنجیره غذایی :

د - کنام :

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید :

الف - درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

ب - بیماری آنمی  ناشی از کمبود کدام ماده معدنی است؟  

ج - ویروس ایدز به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟

هریک از نظریه های زیر مربوط به کدام دانشمند می باشد :

الف - پیکر همه گیاهان از سلول ساخته شده است . (                               )

ب - پیکر همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است . (                            )

سلولی دارای 12عدد کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز انجام دهد:

الف - چند سلول جدید به وجود می آید. (                  )

ب - هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت. (               )

مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد؟

الف ‌- سیکلامات‌ها  (                                      )      ب ‌- گلوتامات مونوسدیم (                                 )

   

 

   نمونه سئوالات علوم زیستی       شهریور 89       صفحه دو

دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید ؟

گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

دو ویژگی ویروسها را بیان کنید ؟

 

گلبولهایی که با ترشح پادتن و گلبولهایی را که با ایجاد پاهای کاذب(بیگانه خواری) با میکروبها مبارزه می کنند را فقط نام ببرید؟

چراروغن جگرماهی سرشارازویتامین D می باشد؟

چرا در یک زنجیره غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

 

چرا DNA دوقلوهای یکسان به هم شبیه هستند ؟

 

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

شکل زیر ساختار برگ را نشان می دهد،قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید.

طرح زیرچرخه ی نیتروژن را نشان می دهد موارد خواسته شده را نامگذاری کنید.

«موفق باشید»       kh-h-motlagh

 

/ 0 نظر / 30 بازدید