نمونه سوالات زیست شناسی وآز 2

          نمونه سوالات زیست شناسی وآز 2

 

1- کدام یک در دفاع غیراختصاصی نقش ندارد ؟

 لیزوزیم        پروتئین های مکمل        پاسخ التهابی           لنفوسیت ها  

 

2- مکانیسم دفاعی بدن که دربرابراغلب میکروب ها یکسان عمل می کند ............می باشد0

 

3- نشانه مبارزه ی بدن دربرابرعوامل بیماری زا ..............می باشد0

 

4- پروتئین های مکمل به جزء خون در چه قسمت هایی شناخته شده اند ؟

 

5- اینترفرون از کدام سلول ها ترشح می شود وجنس آن چیست ؟

 

6- چرا یک روش دفاع دربرابر میکروب ها راروش غیر اختصاصی نامیده اند ؟

 

7- فاگوسیت ها شامل کدام سلول ها می باشند ؟

 

8- چرااشک وبزاق خاصیت ضدعفونی کننده دارند ؟

 

9- در فرایند التهاب ، هیستامین از کجا ترشح می شود و چه نقشی دارد؟

 

10- منظور از چرک در محل آسیب دیده چیست ؟

 

11- دوپروتئینی که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند کدامند ؟

 

12- التهاب را تعریف کنید ؟

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید