نمونه سئوالات علوم زیستی خرداد 89

    نمونه سئوالات علوم زیستی   خرداد 89      صفحه یک

چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟

آزمایش فرضیه                 جمع آوری اطلاعات             فرضیه سازی                    نظریه سازی                                                                     

جایگاه خاصی را که هر گونه جاندار در هر زنجیره غذایی دارد، چه می نامند؟

گونه شاخص                تراکم              جامعه              کنام  

عامل اصلی پوسیدگی چیست؟

آنزیم های درون سلول          قارچ ها و باکتری ها            مردار خواران                      رطوبت

جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

الف - معروف ترین نوع  لیپیدها ......... نام دارد.

ب - ماده ی سبزموجود درگیاه ............ نام دارد.

ج - شایع ترین بیماری ویروسی ............ است.

هر کدام از اعمال زیر بر عهده کدام یک از اجزای سیتوپلاسمی (اندامک ها ) می باشد ؟

الف- عمل فتوسنتز  (            )  ب- تولید انرژی     (             )  

ج - تجزیه و گوارش مواد   (             ) د- ذخیره مواد (          )

هر یک از بیماری های زیر در اثرکمبود کدام ویتامین یا ماده  ایجاد می شوند ؟

الف - آنمی       (              )      ب - شب کوری   (              )

ج-کواشیورکور  (             )         د - اسکوروی    (             )

در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات (                       )   

ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا (                     )   

اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟

الف - گونه شاخص :

ب - پوسیدگی :

ج - هاگ درونی :

روش های نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟ (۴مورد)

 

چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

 

دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

 

چرا نمی توان خورشید را در زنجیره غذایی قرار داد؟

 

دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

 

چرا در اداره پلیس از انگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.(٢دلیل)

 

تقسیم میوز در چه اندامهایی صورت می گیرد و به چه منظور صورت می گیرد؟

 

دونقش کوتیکول درگیاهان را بنویسید؟

 

دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

 

        نمونه سئوالات علوم زیستی            خرداد 89          صفحه دو 

راههای ورود ویروس ایدزبه بدن کدامند؟ (٢مورد)

 

چرا معمولأ،بریدگی های عمیق،خطرناک تراز زخم های وسیع اما سطحی اند ؟

 

چراافراد مبتلا به ایدزبه راحتی به عفونت های دیگر مبتلا می شوند ؟ 

 

هریک ازبیماری های ویروسی زیر به کدام سلول های بدن آسیب می رسانند (باخط به هم وصل کنید)

                                                                                               

                  سرماخوردگی                               کبد

ذات الریه                                  پوست

      هپا­تیت                                      بینی وحلق

   سرخک                                    شش ها

 

طرح زیرچرخه ی کربن را نشان می دهد موارد خواسته شده را نامگذاری کنید .

شکل زیرطرح ساده ای ازیک باکتری را نشان می دهد قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید ؟

« موفقیّت شما آرزوی قلبی ماست »kh-h-motlagh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید