سئوالات زیست 2 ازص1تاص30

گزینه صحیح را انتخاب کنید ؟

A - پرفورین از کدام سلول ها ترشح می شود و در کدام ایمنی نقش دارد؟لنفوسیت T کشنده – ایمنی سلولی      لنفوسیت T کشنده – ایمنی هومورال  

ماستوسیت ها – ایمنی سلولی             ماستوسیت ها – ایمنی هومورال         

B- کدامیک در دفاع غیراختصاصی نقش ندارند؟

 لیزوزیم       پروتئین های مکمل        پاسخ التهابی        لنفوسیت ها  

C - در پایان پتانسیل عمل ، کدام در رسیدن به پتانسیل آرامش نقش بیشتری دارد؟ بسته شدن کانال های پتاسیم                 بسته شدن کانال های سدیم    
ج) فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم     
             خروج یون های پتاسیم       

D  - غلاف میلین از ..... و .... تشکیل شده است ؟

پروتئین و لیپید                                   تری گلیسرید و کلسترول   تری گلیسیرید و پروتئین                 پروتئین و فسفو لیپید           

جا ها ی خالی زیر را  با کلمات مناسب پر کنید :

ماستوسیتهای موجود در بافتها ، مشابه……………موجود در خون هستند.

پروتئینی که دردفاع غیر اختصاصی شرکت دارد........نام دارد و توسط سلول های .......  تولید می شود 0

انتقال دهنده های اصلی در ماهیچه های آدمی .................... می باشد .

صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید 0

در دفاع اختصاصی گروهی از گلبولهای سفید به نام لنفوسیتها و نوتروفیل ها وجود دارند.

ویروس HIV ، به گروه خاصی از لنفوسیت های T حمله می کند .

آنزیم های لیزوزومی ، نمونه ای از دفاع غیر اختصاصی در اسفنج است .

 اغلب آنتی ژنها مولکولهای پروتئینی یا لیپیدی هستند که در سطح باکتریها و ویروسها قرار دارند.

عملکرد نیکوتین در مغز شبیه به استیل کولین است

                 به پرسش های زیر پاسخ دهید                       صفحه : د و

فرض کنید سوزنی درانگشت شما فرورفته وراهی برای ورود میکروب ها به بخش های زیرین ایجاد شده است ؛ الف ) در این حالت از سلول های آسیب دیده چه موادی ترشح می شود ؟

ب) کدام عوامل دفاعی در این محل به عوامل بیماری زا حمله می کنند ، تا عفونت سرکوب شود ؟

ج) علائم ایجاد شده در محل آسیب دیده نشان دهنده ی چه مکانیسم دفاعی است ؟

پلاسموسیتها چگونه بوجود می آیند ودر مبارزه با میکروبها چه نقشی دارند؟

 

تیموس در کدام قسمت بدن واقع شده و چه نقشی در سیستم ایمنی دارد؟

 

چرا پاسخ ایمنی هومورال ،در برخورد مجدد با یک آنتی ژن خاص شدیدتر است؟

 

انواع روشهای دفاع غیر اختصاصی، در بی مهر گان را، نام ببرید؟ (3مورد )

 

چرا افراد مبتلا به ایدز توانایی مقابله با خفیف ترین عفونت ها را ندارند ؟

 

چرا برای تشخیص عفونت آپاندیس،آزمایش شمارش گلبول های سفید را نیز انجام می دهند ؟

 

چرا ایمنی حاصل از سرم موقتی است ،اما ایمنی ناشی از واکسن در بیش تر موارد دائمی است ؟

 

چرا احتمال برور سرطان در افرادی که پیوند عضو در آن ها صورت گرفته است ،بیش تر است ؟

 

منحنی مقابل مربوط به پتانسیل عمل غشای نورون است ،علت مثبت تر شدن درون سلول (بالا رفتن منحنی

در A ) و پایین آمدن منحنی در B چیست ؟

 

 

 

با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید 0

 

 

 

 

                                        

/ 0 نظر / 11 بازدید