سئوالات امتحان درس:زیست شناسی 2 سوم تجربی فصل سوم

کدام قسمت از گوش در شنوایی نقش ندارد؟  الف- بخش حلزونی شکل   

 ب- مجاری نیم دایره       ج- استخوان رکابی         د- عصب شنوایی 

مرکز پردازش اطلاعات شنوایی در لوب .......... قشر مخ و مرکز پردازش اطلاعات چشایی در لوب ........... قشر مخ قرار دارد؟       الف- آهیانه – پس سری      

  ب- پس سری – آهیانه        ج- گیجگاهی – آهیانه        د- گیجگاهی – پیشانی

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید ؟ 

الف – دومین لایه ی کره چشم که نازک و رنگدانه دار است ........... نام دارد .

ب – تغذیه عدسی و قرنیه چشم به وسیله ی ............... صورت می گیرد.

ج– اگر فردی مبتلا به نزدیک بینی باشد تصویر اشیای دور در ................... شبکیه  تشکیل می شود. این عیب با عدسی .................. اصلاح می شود.

کدام یک از جملات زیرصحیح وکدام یک غلط می باشد ؟

الف - ‌جریان آب در خط جانبی ماهی سبب حرکت کاپولا و تحریک سلول های مژه دار می شود.                              ص       غ

ب-  نوک زبان بیشترین حسا­سیت را به شوری نشان می دهد.        ص      غ

ج - ساده ترین گیرنده نوری درپلاناریا وجود دارد وواحد بینایی مستقل نامیده می شود0                                           ص       غ

به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟  

الف- عدسی چشم به کدام ماهیچه متصل است ؟

ب- خط جانبی در کدام گروه از مهره داران وجود دارد؟

ج- نوع گیرنده های فشار خون کدامند؟ 

د-در صورتی که تصویر اشیای نزدیک پشت شبکیه تشکیل شود ، فرد به چه بیماری مبتلا است ؟

و- خفاش ها بر اساس کدام توانایی در شب قادر به شکار می باشند ؟

اصطلاحات زیرراتعریف کنید0

الف- تطابق :

ب- نقطه کور :

نقش هرکدام از بخش های زیررا بنویسید0

الف- استخوان گیجگاهی :

ب- شیپوراستاش :

ج- استخوان های گوش میانی :

د- مجرای شنوایی :

گیرنده های درد در چه شرایطی تحریک می شوند و اهمیت احساس درد چیست؟

چگونه مار زنگی در تاریکی مطلق با نهایت دقت می تواند طعمه را شکار کند؟

چگونه مارماهی به وجود اشیاء مختلف دراطراف خود پی می برد؟

هر یک از بخشهای چشم پلاناریا راکه درروی شکل مشخص شده نامگذاری کنید؟

شکل زیر یک واحد بینایی مستقل ازچشم مرکب جانوری را نشان می دهد 0

الف – دوگروه از جانورانی که دارای چشم مرکب هستند رانام ببرید؟

ب – قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید ؟ 

/ 0 نظر / 13 بازدید